You are here

Share page with AddThis
Actellic 50

Actellic 50

Utolsó módosítás:
2019.02.28.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
3 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
szervesfoszfátok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten veszélyes.

Forgalmi kategória: II.

Silóban tárolt kalászos gabona preventív védelmére, terményraktárak fertőtlenítésére.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
Hagyományos alkalmazás technikával búza, árpa, zab, tritikálé, cirok (zsákban, silóban tárolt) 14 nap
Üres raktár raktári kártevők 1-2 ml/m2
Üres és teli zsákok 0,5-1,0 ml/m2
Tárolt kalászos gabona (búza, árpa, zab, tritikálé, cirok) preventív védelme 4-6 ml/t
Ködképzéses kijuttatás technikával
Üres raktár raktári kártevők 100-150 ml/100 m3 légtér
Tárolt kalászos gabona (búza, árpa, zab, tritikálé, cirok) preventív védelme raktári kártevők, molyok 150-300 ml/100 m3 termény

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

tárolt kalászos gabonák

üres és teli zsákok

üres raktár

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH02

  SGH02

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H226 Gyulékony folyadék és gőz.
 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P264 A használatot követően a kezet alaposan le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és szappannal.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű A2P3 szűrőbetétes félálarc és védőszemüveg, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű A2P3 szűrőbetétes félálarc és védőszemüveg, védőlábbeli. (Zárt túlnyomásos gépkabinban személyi védő felszerelés nem szükséges.)
 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A tárolót a ködképzéses kezelés után 24-48 órára le kell zárni, majd ezt követően alaposan ki kell szellőztetni.
  • A kezelt terményt csak az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte után szabad élelmezési és takarmányozási célra felhasználni.
  • A szer kijuttatásakor kézi szórópisztoly alkalmazása tilos!