You are here

Actellic 50

Actellic 50

Utolsó módosítás:
2022.02.03.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
3 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
szervesfoszfátok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten veszélyes.

Forgalmi kategória: II.

Silóban tárolt kalászos gabona preventív védelmére, terményraktárak fertőtlenítésére.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
Hagyományos alkalmazás technikávalbúza, árpa, zab, tritikálé, cirok (zsákban, silóban tárolt) 14 nap
Üres raktárraktári kártevők1-2 ml/m2
Üres és teli zsákok0,5-1,0 ml/m2
Tárolt kalászos gabona (búza, árpa, zab, tritikálé, cirok) preventív védelme4-6 ml/t
Ködképzéses kijuttatás technikával
Üres raktárraktári kártevők100-150 ml/100 m3 légtér
Tárolt kalászos gabona (búza, árpa, zab, tritikálé, cirok) preventív védelmeraktári kártevők, molyok150-300 ml/100 m3 termény

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

tárolt kalászos gabonák

üres és teli zsákok

üres raktár

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH02

  SGH02

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H226 Gyulékony folyadék és gőz.
 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P264 A használatot követően a kezet alaposan le kell mosni nagy mennyiségű vízzel és szappannal.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű A2P3 szűrőbetétes félálarc és védőszemüveg, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű A2P3 szűrőbetétes félálarc és védőszemüveg, védőlábbeli. (Zárt túlnyomásos gépkabinban személyi védő felszerelés nem szükséges.)
 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A tárolót a ködképzéses kezelés után 24-48 órára le kell zárni, majd ezt követően alaposan ki kell szellőztetni.
  • A kezelt terményt csak az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte után szabad élelmezési és takarmányozási célra felhasználni.
  • A szer kijuttatásakor kézi szórópisztoly alkalmazása tilos!