You are here

Share page with AddThis

Judo

Utolsó módosítás:
2019.03.08.

Rovarölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
3 nap
Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piretroidok
karbamátok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: II.

Rovarölő szer rágó kártevők ellen.

Minden levéltetűfaj, aknázó-, sodró-, gyümölcsmoly, növénykárosító legyek lárvái, vetésfehérítő bogarak, más rágó kártevők ellen hatékony.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab) levéltetvek, vetésfehérítő bogarak Levéltetvek ellen 1,25 l/ha,
vetésfehérítő bogarak ellen 1,50 l/ha,
vetésfehérítő bogarak betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell kijuttatni, levéltetvek esetében azok betelepedésének idején.
28 nap
napraforgó levéltetvek 1,25 l/ha, betelepedés idején.  28 nap
cukorrépa levéltetvek, bagolylepkék Levéltetvek ellen 1,25 l/ha,
bagolylepkék ellen 1,50 l/ha,
levéltetvek esetében a betelepedés idején, bagolylepke lárvák kelésének időszakában.
14 nap
burgonya levéltetvek, burgonyabogár Levéltetvek ellen 1,25 l/ha, a betelepedés idején,
burgonyabogár ellen 1,50 l/ha.
14 nap
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek 1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén, aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában, hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása esetén 10-12 naponta ismételni kell a kezelést. 10 nap
káposztafélék (fejeskáposzta, kelkáposzta, kínai kel, karalábé, bimbós kel, karfiol, brokkoli) levéltetvek, bagolylepkék lárvái 1,2-1,5 l/ha, levéltetvek ellen a betelepedés idején, felszaporodás mértékétől függően 10-14 naponként ismételni kell a kezelést, bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban. 7 nap
csonthéjasok (cseresznye, meggy, ringló, szilva, őszi- és kajszibarack, nektarin) gyümölcs-, sodró- és aknázómolyok, levéltetvek, cseresznyelégy 1,0-1,2 l/ha, sodró- és gyümölcsmolyok ellen a lárvakelés kezdetén, aknázómolyok ellen a tömeges rajzás időszakában, cseresznyelégy ellen a rajzás kezdetén, hosszabb ideig tartó rajzás, hernyók elhúzódása esetén 10-12 naponta ismételni kell a kezelést. 7 nap
borsó levéltetvek 1,0-1,2 l/ha, betelepedés idején, a betelepedés időszakában, a tömeges felszaporodás előtt. 7 nap
paprika, paradicsom, uborka levéltetvek bagolylepkék lárvái, burgonyabogár Levéltetvek ellen 1,0-1,2 l/ha, bagolylepkék lárvái és burgonyabogár ellen 1,5 l/ha, levéltetvek ellen a betelepedés idején, felszaporodás mértékétől függően 10-14 naponként ismételni kell a kezelést, bagolylepke lárvái ellen L1-L2-es állapotban, paradicsomban burgonyabogár ellen a lárvák L1-L2-es állapotában. paradicsom, uborka 3 nap, paprika 5 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek

Borsó

Brokkoli

Burgonya

Csonthéjasok

Cukorrépa

Fejeskáposzta

Kalászosok

Karalábé

Karfiol

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • SPe8 Méhekre kifejezetten veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!
 • Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! Virágzó növények esetén nem alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, A1P2 jelű szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőbetéttel felszerelt légzésvédő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199