You are here

ElumisBang Gyűjtőcsomag

ElumisBang Gyűjtőcsomag

Utolsó módosítás:
2022.10.07.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
10 l Elumis + 3 l Banvel 480 S + 0,5 l FixPro
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mezotrion: triketon
nikoszulfuron: szulfonilurea
aromás karbonsavak
Formuláció: 
Elumis: OD (olajalapú szuszpenzió koncentrátum)
Banvel 480 S: SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Fix-Pro: SL (nem formulázott) folyadék
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Az ElumisBang csomag 3 hatóanyagának köszönhetően a takarmánykukorica valamennyi gyomnövénye (magról kelő és évelő, egy- és kétszikű) ellen hatékony megoldást kínál, tartamhatást biztosít a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen.

Az ElumisBang gyűjtőcsomag tartalma: 10 liter Elumis+ 3 liter Banvel 480 S + 0,5 liter FixPro.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kukorica (takarmány)magról kelő és évelő egy-, és kétszikű gyomok (fenyércirok)Elumis: 1,3-2,0 l/ha,
Banvel 480 S: 0,5-0,6 l/ha,
Fix-Pro: 0,1-0,2 l/ha + 200-300 l/ha víz
Kijuttatás időpontja: magról kelő egyszikű gyomok 1-5 leveles, kétszikű gyomok 2-4 valódi leveles állapotában, fenyércirok 10-30 cm-es (5-7 levél) fejlettségénél, mezei acat tőlevélrózsás állapotában
Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

Megjegyzés:
Elumis nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. Szerves foszforsav észterrel lepermetezett kukorica állományban a kezelést követően csak 7 nap elteltével végezhető a készítménnyel gyomirtás.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kukorica (takarmány)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy arcvédő.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199