You are here

Share page with AddThis

Gardoprim Plus Gold

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
klóracetamid
triazinok
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Kukorica, napraforgó, cirok kultúrákban használható gyomirtó szer.

Két hatóanyag kombinációja, mely hatékony preemergens gyomirtószere a napraforgónak és pre-, valamint korai posztemergens készítménye a kukoricának és ciroknak a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Érzékeny gyomok:
csattanó maszlag,
disznóparéj-fajok,
kakaslábfű,
libatop-fajok,
Mérsékelten érzékeny gyomok:
fenyércirok, (magról kelő)
keserűfű fajok,
muhar-fajok,
parlagfű,
selyemmályva,
vadköles,
vadrepce,
varjúmák
kukorica
(takarmány,
csemege,
vetőmag)
4 l/ha – vetés után kelés előtt (preemergensen) vagy korai posztemergensen kell kijuttatni a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3, a magról kelő kétszikűek 2–4 leveles fejlettségéig.Nincs utóvetemény hatás.Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.
cirok4 l/ha – vetés után - kelés előtt (preemergensen) Concep III. készítménnyel csávázott vetőmag esetén, vagy korai posztemergensen a cirok 3 leveles fejlettségénél juttatható ki.
napraforgó4 l/ha – a napraforgó vetését követően preemergensen kell kijuttatni jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cirok

Csemegekukorica

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Napraforgó

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P10 2Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő. Zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199