You are here

Lumax

Utolsó módosítás:
2022.03.26.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mezotrion: triketon
klóracetamid
triazinok
Formuláció: 
SE (szuszpo-emulzió)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: I.

Egy- és kétszikű gyomok ellen.

A kukorica egész tenyészidőszakára kiterjedő gyomirtóhatás a legfontosabb magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Érzékeny
gyomnövények:

Selyemmályva
Disznóparéjfajok
Parlagfű
Terebélyes laboda
Szulákkeserűfű
Vadkender
Pásztortáska
Fehér libaparéj
Pokolvar libaparéj
Mezei acat (korai poszt.)
Csattanó maszlag
Gyakori gombvirág
Ragadós galaj
Napraforgó (árvakelés)
Varjúmák
Szélfű
Porcsinkeserűfű
Lapulevelű keserűfű
Baracklevelű keserűfű
Kövér porcsin
Vadrepce
Fekete ebszőlő
Mezei csorbóka
Tarló-tisztesfű
Bojtorján szerbtövis
Olasz szerbtövis
Pirók ujjasmuhar
Kakaslábfű
Kölesfajok
Fakó muhar
Zöld muhar
Ragadós muhar
kukorica
(takarmány,
vetőmag,
csemege)
Kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) gyomirtására 4,5–5 l/ha adagban preemergens és korai posztemergens kijuttatással. Preemergensen magas, 3% fölötti szervesanyag-tartalmú talajokon 5 l/ha a dózis. Korai posztemergensen – a gyom kelése utáni alapkezelésre 4,5 l/ha dózisban. Magról kelő egyszikű gyomok – kakaslábfű, muharfajok, vadköles – tömeges kelésekor, legkésőbb azok 1–3 leveles fejlettségekor, magról kelő kétszikű gyomok 2–4 leveles fejlettségekor javasolt kijuttatni. A készítmény kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos és őszi káposztarepce – ez utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni.
A kijuttatást követő év tavaszán, ha a talaj Ph értéke kisebb mint 6, cukorrépa, pillangós növények, burgonya és levélzöldségek nem vethetők.
Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

A készítményt vagy bármely más terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen hektáronként háromévente egyszer maximum 850 g terbutilazint tartalmazó dózisban lehet kijuttatni.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást! 

Csemegekukorica

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 Vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 S-metolaklór-t és 1,2-benzizotiazol-3(2)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P260 A gőzők/permet belélegzése tilos.
 • P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél-növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel lenni! Elsodródást csökkentő szórófej alkalmazása javasolt. Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Preemergens kezelés: Csapadékos tavaszon jó megoldás, illetve akkor, ha gépkapacitási vagy munkaszervezési gondok miatt korai posztemergensen nem biztosítható időben a kezelés.
  • Száraz időjárási körülmények között is hatékony megoldás a kikelt gyomokra, ekkor az időzités korai posztemergens.
  • Erős gyomfertőzés esetén, vagy ha egyes nehezen irtható kétszikű gyomok a kezelés időpontjára már 4 levelesnél fejlettebbek, a gyomirtóhatás fokozható nedvesítőszer mellett 2–4 kg/ha ammónium-nitrát hozzáadásával vagy bármilyen nitrogén tartalmú lombtrágyával.
  • Korai posztemergens kezeléskor a nedvesítőszer hozzáadása kötelező.
  • Az ún. „kettős réses, vagy kettős lapossugarú” szórófejek alkalmazásával a permetléfedettség és ezáltal a biológiai hatás is javítható, (pl. Turbo Twin Jet).