You are here

Calaris Pro

Utolsó módosítás:
2022.07.20.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
14 nap
Kiszerelés: 
4,6 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mezotrion: triketon
triazinok
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Szelektív gyomirtó szer takarmány-, vetőmag- és csemegekukoricában.

A Calaris Pro mindkét hatóanyagát mind levélen, mind gyökéren keresztül felveszi a gyomnövény, ennek köszönhetően a később csírázó kétszikű gyomnövények ellen is tartamhatással rendelkezik. A mezotrion HPPD típusú vegyület, a karotinoid szintézist gátolja, míg a terbutilazin a fotoszintézis gátlásán keresztül fejti ki a hatását. A szer két olyan élettani folyamatot gátol, mely egymás nélkül nem tud működni – az eredmény gyors hatás, mely kezdetben sárgulás formájában, majd a gyomnövények elszáradásában, elhalásában jelentkezik. A Calaris Pro kiváló megoldás az olyan nehezen irtható gyomfajok ellen mint a selyemmályva, parlagfű, csattanó maszlag.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis,
kijuttatási időpont
UtóveteményÉ.V.I.
Érzékeny gyomok
csattanó maszlag
disznóparéj fajok
egynyári szélfű
fekete csucsor
gyakori gombvirág
kakaslábfű
keserűfű fajok
libatop fajok
mezei acat
napraforgó árvakelés
parlagfű
pirók ujjasmuhar
ragadós galaj
selyemmályva
szerbtövis fajok
szulákkeserűfű
terebélyes laboda
vadkender
vadrepce
varjúmák
Mérsékelten érzékeny gyomok
kölesfajok
muharfélék
kukorica
(takarmány,
csemege,
vetőmag)
A készítményt a kukorica kelése után posztemergensen kell kijuttatni 1,8-2,3 l/ha dózisban. A kijuttatási időpont megválasztásakor a gyomnövények fejlettsége az irányadó. A magasabb dózist (2,3 l/ha) nagyobb egyszikű nyomás esetén javasoljuk. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 leveles állapotukban, az egyszikű gyomnövények – kakaslábfű és ujjasmuhar – 1-3 leveles fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. Amennyiben tankkombinációban alkalmazzuk, úgy a készítmény dózisa 1,5-1,8 l/ha. Erős muhar fertőzés esetén 2 menetes technológiát ajánlunk, ahol az első kezelés Dual Gold 1,6 l/ha preemergensen majd posztemergensen Calaris Pro 1,8-2 l/ha. Önmagában kijuttatva a legmagasabb dózist 2,3 l/ha javasoljuk. A készítményhez minden esetben nedvesítőszer – Fix Pro koncentrátum 0,1 l/ha – hozzáadása szükséges.A Calaris Pro kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos, őszi káposztarepce, az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni. A Calaris Pro kijuttatását követő év tavaszán, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, nem vethető cukorrépa, pillangós növények, burgonya valamint levélzöldségek.Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.

A készítményt vagy bármely más terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen hektáronként háromévente egyszer maximum 850 g terbutilazint tartalmazó dózisban lehet kijuttatni.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást! 

Csemegekukorica

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Aranyféle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P260 A gőzők/permet belélegzése tilos
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező
 • P301+P312 LENYELÉS ESETN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199