You are here

Box-R Pack

Box-R Pack Gyűjtőcsomag

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
3 x 5 l Boxer + 1 x 250 g Alliance 660 WG
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
tiokarbamátok
szulfonilurea
piridinkarboxamid
Formuláció: 
Alliance 660 EG: WG (vízben diszpergálható granulátum)
Boxer: EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

3 x 5 l Boxer + 1 x 250 g Alliance 660 WG gyűjtőcsomag 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
őszi búza, őszi árpamagról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekDózis:
Boxer: 1,5-3 l/ha
Alliance 660 WG: 50 g/ha
Lémennyiség: 200-300 l/ha
Kijuttatás időpontja (fenológiai állapot szerint):
1 leveles állapottól 3 leveles állapotig (BBCH 11-13)
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy metszulfuron-metilt tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja az előírt dózisnál nagyobb mennyiségben, illetve többször!
 • SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező!
 • P301+P310+P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, szem/arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, védőálarc (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288
  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199