You are here

Listego Pro gyomirtó szer

Listego Pro

Utolsó módosítás:
2022.03.10.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
imidazolinon
Formuláció: 
SL (vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes Méhveszélyesség: nem jelölésköteles Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Forgalmi kategória: I.

CLHA Plus gént tartalmazó napraforgóban (imidazolinon ellenálló, Clearfield® Plus) használható.

A készítmény ugyanazon a területen három évenként csak egy vegetációs időszakban használható fel!

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal, osztott kezelés esetén két alkalommal használható fel!

Erős gyomfertőzés esetén, fejlettebb gyomnövények ellen, vagy nehezen irtható gyomnövények ellen a magasabb, 1,0 l/ha dózisban kell kijuttatni.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis (l/ha)É.V.I.
Napraforgó (imidazolinon ellenálló, Clearfield® Plus)magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények0,6-1,0előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
napraforgószádor1,0
osztott kezelés formájában:
0,5 + 0,5

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Napraforgó - imidazolinon ellenálló CLHA+

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • Spe1 A talajvíz érdekében ezt vagy imazamox hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használjon ugyanazon a területen az előírt gyakoriságnál többször!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, 50%-os elsódródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági övezet megtartása nem szükséges!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Benzizotiazolinont (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő
 • Kijuttatóknak védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

 • A készítmény az alábbi gyomnövények ellen jó hatékonyságú 0,6 l/ha dózisban: henye disznóparéj (Amaranthus blitoides), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), csattanó maszlag (Datura stramonium), vadrepce (Sinapis arvensis), fekete csucsor (Solanum nigrum).

  A készítmény az alábbi gyomnövények ellen jó hatékonyságú 1,0 l/ha dózisban: henye disznóparéj (Amaranthus blitoides), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), selyemmályva (Abutilon theophrasti), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia - 4 leveles fejlettségig), héla zab (Avena fatua), fehér libatop (Chenopodium album), pokolvar libatop (Chenopodium hybridum), csattanó maszlag (Datura stramonium), vadköles (Panicum miliaceum), baracklevelű keserűfű (Persicaria maculosa), fakó muhar (Setaria pumila), zöld muhar (Setaria viridis), vadrepce (Sinapis arvensis), fekete csucsor (Solanum nigrum), tarlótisztesfű (Stachys annua), olasz szerbtövis (Xanthium italicum). Ellenálló fajok: varjúmák (Hibiscus trionum).

  A készítmény kijuttatása után átmeneti levélsárgulásos tünetek, továbbá enyhe növekedésbeli visszamaradás jelentkezhet, ami nem okoz terméscsökkenést.

  Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra.

  Nem szabad a készítménnyel stressz állapotban lévő napraforgót (kártevő, betegség, belvíz, fagy, gyenge magágy vagy korábbi növényvédő szeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől, harmattól) kezelése tilos!

  A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!

  Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.