You are here

Avoxa gyomirtó szer

Avoxa

Utolsó módosítás:
2021.07.12.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l-es flakon (4x5 l gyűjtőcsomagolás)
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilpirazolin
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.

Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
őszi búza, tritikále, rozsmagról kelő egyszikű gyomnövények, továbbá néhány magról kelő kétszikű gyomnövény1,35-1,8 l/ha bokrosodás kezdetétől a 2 nóduszos állapotig (BBCH 21-32)előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi búza

Rozs

Tritikálé

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA <30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 10 m, 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén 5 m kezeletlen biztonsági övezet megtartása szükséges! .
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését
 • P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P405 Elzárva tárolandó
 • P501 A tartalom /edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges
 • EUH208 Pinoxadént (CAS szám: 243973-20-8), piroxszulamot (CAS szám: 422556-08-9) és kloquintocet-mexil-t (CAS szám: 99607-70-2) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199 

  • A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
  • Nem szabad stresszhatásnak kitett (fagy, szárazság, belvíz, betegségek, kártevők), legyengült kalászos kultúra állományt kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt.
  • Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!
  • Normál vetésváltás esetén nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
  • A kultúrnövény kipusztulása esetén a készítmény kijuttatását követően 20 cm mély szántást követően gabonafélék és kukorica vethető.