You are here

Elatus Era

Elatus Era

Utolsó módosítás:
2022.09.08.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
SDHI/triazol
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Új fejezet a kalászosok védelmében. 

Őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikálé és zab betegségei ellen felhasználható gombaölő szer.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózisÉ.V.I.
őszi és tavaszi búzasárgarozsda, vörösrozsda, szeptóriás levélfoltosság és pelyvabarnulás, kalászfuzáriózis0,5-1,0 l/ha35 nap
rozsbarnarozsda, rinhospóriumos levélfoltosság0,5-1,0 l/ha35 nap
tritikálévörösrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, rinhospóriumos levélfotosság0,5-1,0 l/ha35 nap
őszi és tavaszi árpahálózatos levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság, ramulásriás betegség, törperozsda0,5-1,0 l/ha42 nap
zabkoronás rozsda0,5-1,0 l/ha42 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tavaszi búza

Tritikálé

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 • P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Azonnal forduljon orvoshoz!
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő, védő lábbeli
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő, védő lábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199