You are here

Amistar Prime gombaölő szer csomag

Amistar Prime Pack kereskedelmi ajánlat

Utolsó módosítás:
2022.06.07.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap (száradásig)
Kiszerelés: 
Amistar 4x5 liter, Tern 3x5 liter
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
piperidin
Formuláció: 
Amistar: (SC) vizes szuszpenzió koncentrátum
Tern: (EC) emulzióképző koncentrátum
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Az Amistar Prime Pack virtuális kereskedelmi ajánlata egy triazol mentes kombináció, mely hűvösebb időben is hosszú tartamhatást (3-4 hét) és megbízható hatékonyságot nyújt  lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság, rozsdabetegségekkel szemben kalászos kultúrainknak. Pozitív élettani és termésnövelő hatású, csökkenti a növényi öregedést, kitolja a tenyészidő hosszát ezáltal aszályos évjáratban is fokozza a várható terméshozamot.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
őszi búzalevél- és kalászbetegségek, lisztharmatAmistar: 0,8–1,0 l/ha,
Tern: 0,6–0,75 l/ha
35 nap
tavaszi búzalevél- és kalászbetegségek, lisztharmatAmistar: 0,8–1,0 l/ha,
Tern: 0,6–0,75 l/ha
35 nap
őszi árpalevél- és kalászbetegségek, lisztharmatAmistar: 0,8–1,0 l/ha,
Tern: 0,6–0,75 l/ha
35 nap
tavaszi árpalevél- és kalászbetegségek, lisztharmatAmistar: 0,8–1,0 l/ha,
Tern: 0,6–0,75 l/ha
35 nap

Figyelem! Az Amistar gombaölő szer Tern készítménnyel tankkombinációban* történő felhasználása esetén a megfelelő oldódás és a homogén permetlé biztosítása érdekében a Tern előírt mennyiségét az Amistar előírt mennyiségének bekeverését követően kell a permetléhez adagolni folyamatos keverés mellett!

*: Amistar Prime Pack virtuális ker. ajánlat 2021

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Tavaszi árpa

Tavaszi búza

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Amistar
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Spe2 A talajvíz védelme érdekében lúgos talajokon (pH>7,2 KCl, ill. CaCl2 oldatban), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • Tern:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább 20 m növényzettel borított (zárt gyep)!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H301 Lenyelve mérgező.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén, károsíthatja a szerveket (szem).

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Amistar:
 • P102 Gyerekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
 • P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Tern:
 • P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.
 • P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P304 + P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Amistar:
 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)
 • Tern:
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199