You are here

Pergado F

Utolsó módosítás:
2018.02.05.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 kg
5 kg
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható/oldható granulátum)
Környezetvédelmi veszélyesség besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Tartósan biztonságos védelem.

A Pergado F kiváló preventív és kuratív hatással rendelkezik, 24-48 órával a fertőzés megtörténte után a mandipropamid képes megállítani a sejtközötti micéliumok növekedését. A mandipropamid a szőlőbogyó viaszrétegéhez erősen kötődik ennek köszönhető a hosszú tartamhatása 12-14 nap, amely egyértelművé teszi a fürtvédelemre gyakorolt kiváló hatását.

 • A Pergado F az integrált szőlőtermesztés alapvető növényvédő szere.
 • A mandipropamid hatóanyag hosszú ideig megóvja a bogyókat a peronoszpóra fertőzéstől.
 • A formuláció folpet tartalma jó mellékhatást biztosít a szürkepenészes rothadás ellen.
 • A viaszrétegbe való gyors beépülése, és ezáltal kiváló esőállósága miatt a Pergado F-t virágzáskor és virágzás után a bogyók növekedési fázisában ajánljuk.
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kórokozó Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
szőlő (borszőlő) peronoszpóra, szőlőorbánc, szürkepenész 2,0–2,5 kg/ha. Virágzástól (BBCH 69) fürtzáródásig (BBCH 79). Kezelések maximális száma 3. 28 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Engedélyokirat érvényessége: 
2018.07.31.

Borszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPO 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • SPE 3 A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől [az előírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • EUH208 Folpet-et tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: aeroszol permet ellen védő (4. típusú, 4. osztályú) növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) vékőkalap, növényvédelmi (3. kateg.) védőkesztyű, permetező arcvédő, FFP3D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: aeroszol permet ellen védő (4. típusú, 4. osztályú) növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) vékőkalap, növényvédelmi (3. kateg.) védőkesztyű, permetező arcvédő, FFP3D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.
 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A Pergado F készítménnyel a védekezést a szőlőfürt legérzékenyebb stádiumában, a virágzásban kell elkezdeni. A Syngenta szőlővédelmi technológiában az első Quadris Max kezelést kövesse a Pergado F kijuttatása. A Pergado F mellé lisztharmat elleni készítményt is válasszunk pl. a Topas-t. A virágzást követő időszakban a második Quadris Max után újra a Pergado F + Topas kombinációval permetezzünk. A permetezések között 10–14 napot tartsunk, ám nagy fertőzési nyomás esetén csökkentsük a permetezési fordulók közötti időt 10 napra.