You are here

Amistar Era kereskedelmi ajánlat

Amistar Era kereskedelmi ajánlat

Utolsó módosítás:
2022.05.09.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
2*5 l Amistar + 1*5 l Era
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
SDHI/triazol
Formuláció: 
Amistar: SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Era: EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében készítményt ajánlott más hatásmechanizmusú hatóanyagokat tartalmazó készítményekkel szerrotációban, alternálva kijuttatni.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózisÉ.V.I.
búza (tavaszi, őszi), tritikálé, árpa (őszi, tavaszi), rozslevél- és kalászbetegségekAmistar: 0,75-1,0 l/ha
Era: 0,33-0,65 l/ha
35 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tavaszi búza

Tritikálé

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, növényvédelmi védőruha, szemvédő/arcvédő
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, növényvédelmi védőruha, szemvédő/arcvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288
  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199