You are here

Quadris

Utolsó módosítás:
2022.05.31.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
200 ml
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
Formuláció: 
SC (szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II. (1 l, 5 l) III. (200ml)

A készítménnyel végzett egymást követő kezelések száma nem haladhatja meg a kettőt. A permetezési programban a készítménnyel végzett kezelések előtt, illetve azokat követően a felsorolt betegségek ellen engedélyezett, eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerekkel szükséges a védekezések végrehajtása.

Állománypermetezéskor a permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

Hatásmechanizmus: Az azoxistrobin sejtlégzést gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 11)

Házikerti felhasználás: 7-10 ml /5-10 l víz /100 m2

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
Szőlő (csemege, bor)peronoszpóra,
lisztharmat,
feketerothadás
0,75-1,0 21 nap
botrítiszes betegség (szürkepenész)1,0
Szamóca (szabadföld és hajtás) botrítiszes betegség (szürkepenész),
antraknózis,
mikoszferellás levélfoltosság,
gnomóniás betegség 
0,75-1,0 3 nap
Málna, szederbotrítiszes betegség (szürkepenész),
vesszőfoltosságok
0,75-1,0 7 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Málna

Szamóca

Szeder (fekete, hamvas, szedermálna)

Szőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

 • SGH07

  SGH07

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében lúgos talajokon (pH>7,2 KCl, ill. CaCl2 oldatban) valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • EUH208 Benzizotiazolinont (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A Quadris-t, amely valamennyi kórokozó ellen hatékony, megelőző (preventív) módon illesszük a technológiába, így hatékonysága maximális.
  • A Quadris teljeskörű védelme mellett, pozitív élettani hatással (jobb tápanyag-gazdálkodás, nagyobb cukor- és szárazanyag tartalom) is rendelkezik.