You are here

Milagro 040 SC gyomirtó szer

Milagro 040 SC

Utolsó módosítás:
2022.01.26.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
nikoszulfuron: szulfonilurea
Formuláció: 
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: I.

A Milagro 040 SC azonos a Motivell, 3466/2006 NTKSZ számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózisÉ.V.I.
Kukorica
(kivéve vetőmag és csemegekukorica)
magról kelő és évelő egyszikű gyomfajok,
valamint magról kelő kétszikű gyomnövények
0,75-1,5 l/ha60 nap
osztott kezelés formájában:
1,0 + 0,5 l/ha
0,75 + 0,75 l/ha 
smaragd tuja,
nordmann fenyő
(2 évesnél idősebb)
 0,75-1,5 l/haelőírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kukorica (kivéve vetőmag és csemegekukorica)

Nordmann fenyő (2 évesnél idősebb)

Smaragd tuja (2 évesnél idősebb)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom /edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy permezető arcvédő, védőlábbeli
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy permezető arcvédő, védőlábbeli

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül, külön engedélyzéstől függően használható.
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199