You are here

Banvel 480 S

Banvel 480 S

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
aromás karbonsavak
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: I.

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen.

A Banvel 480S az évelő kétszikűek elleni kiváló hatékonysága miatt stratégiai fontosságú szer. Továbbá, kiemelkedő hatékonyságú a kalászosok MCPA és 2, 4-D ellenálló gyomnövényei ellen (kamillafélék, galaj, keserűfűfélék). Emellett a hagyományos magról kelő kétszikűeket is kiválóan irtja (libatopfélék, disznóparéjfélék, parlagfű). 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.

Magról kelő és évelő
kétszikű
gyomnövények

Érzékeny gyomok
apró szulák,
baracklevelű keserűfű,
fehér libatop,
fekete csucsor,
henye disznóparéj,
kamillafélék,
karcsú disznóparéj,
mezei acat,
napraforgó-árvakelés,
parlagfű,
pokolvar libatop,
ragadós galaj,
repcsényretek,
sövényszulák,
szőrös disznóparéj,
szuláklevelű keserűfű,
vadrepce,
vidra keserűfű

kukorica (takarmány)0,5-0,6 l/ha dózisban a kultúrnövény kelése után annak 3-6 leveles, valamint a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a kezelést végrehajtani. Évelő kétszikű gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni apró szulák (Convolvulus arvensis), sövény szulák
(Calystegia sepium) ellen, ha a gyomnövények átlagos nagysága eléri a 15-20 cm-t, mezei acat (Cirsium
arvense) ellen pedig annak tőlevélrózsás állapotában. Évelő kétszikű gyomnövényekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni. Magról kelő és évelő egyszikű gyomnövényekkel fertőzött területen nikoszulfuron, rimszulfuron, szulkotrion hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával kombinációban alkalmazható.
Nincs
korlátozás.
Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa)Kalászosokban a dózisa 0,2 l/ha, kizárólag tankkombinációkban javasolt (MCPA, mekoprop-P, diklórprop-P, fluroxipir, szulfonilkarbamid hatóanyagtartalmú készítményekkel). Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
rét, legelő, kiszáradt csatornák0,5-0,6 l/ha dózisban használható A kezelt területen 14 napig az állatok legeltetése tilos!
gabonatarló0,5-0,7 l/haA készítménnyel kezelt területre kétszikű kultúrnövény csak a következő év tavaszán vethető. 
cirokcirok 3-6 leveles (10-20 cm) fejlettségénél 0,5 l/ha mennyiségben kell alkalmazni. Előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cirok

Gabonatarló

Kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa)

Kukorica (takarmány)

Rét, legelő, kiszáradt csatornák

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági távolság megtartása nem szükséges.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199