You are here

Peak 75 WG

Utolsó módosítás:
2021.07.07.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
100 g
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
proszulfuron: szulfonilurea
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Széles hatásspektrumának köszönhetően ideális megoldást jelent a magról kelő kétszikűek ellen kukorica (takarmány, vetőmag, csemege), cirok és kalászos (őszi búza, tavaszi és őszi árpa, rozs, zab, tritikálé) kultúrákban.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege)magról kelő kétszikű gyomnövények15-20 g/ha dózisban a kultúrnövény 3-6 leveles (BBCH 13-16), magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell kijuttatni. A permetléhez minden esetben nedvesítőszer hozzáadása szükséges.rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás
silókukoricában 14 nap
cirokmagról kelő kétszikű gyomnövényekrendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálémagról kelő kétszikű gyomnövények15-20 g/ha dózisban a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől, bokrosodás végéig lehet kijuttatni a készítményt (BBCH 21-29), a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségükkor a legérzékenyebbek a készítményre. A permetléhez hatásfokozás céljából nedvesítőszer hozzáadása szükséges.rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás

Megjegyzés:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! Erős gyomfertőzés, fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban javasolt felhasználni. A gyomirtási spektrum szélesítése céljából kombinálható, kukoricában, cirokban, kalászosokban engedélyezett készítmények engedélyokiratukban előirt dózisaival. Csemegekukorica, valamint vetőmagtermesztés esetén csak ezekben engedélyezett készítményekkel kombinálható.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cirok

Csemegekukorica

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tritikálé

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P330 A szájat ki kell öblíteni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.
 • Kijuttatóknak: előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199