You are here

Reglone Air

Utolsó módosítás:
2022.07.11.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Figyelem!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint engedélyező hatóság a Reglone Air deszikkáló szert a 04.2/4292-1/2018 számú okirat alapján, 2019.05.04-ei hatállyal visszavonta.

A szer felhasználása szükséghelyzeti engedéllyel megengedett az alábbi feltételek alapján:
6300/335-4/2022
szükséghelyzeti engedély őszi káposztarepce, napraforgó, kukorica, szója, borsó, magrépa, olajlen, mustár, olajretek és facélia kultúrákban 2022.05.25-2022.09.21 között.

Deszikkáló és gyomirtó szer.

Hatása gyors, a kezelést követő 7-10 napon belül a kultúrnövény betakarítható. Deszikkáló hatása teljes – a kultúrnövény mellett a gyomok jelentős részét is leszárítja. Lehetővé teszi a maximális termés betakarítását, megelőzve a gombabetegségeket és a madarak kártételét. Esőállósága kiváló, 15-30 perccel a kezelés után már nem mosódik le a levélről.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraFelhasználásDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
őszi káposztarepcedeszikkálás1,5-2,0 l/ha - becőkben a magvak barnák, kimorzsolhatók, a magvak 35-40% nedvességtartalmúak7 nap
napraforgó (étkezési és vetőmagtermesztés)deszikkálás1,5-2,0 l/ha - a kaszatok 25-30%-os nedvességtartalmánál7 nap
olajlendeszikkálás1,5-2,0 l/ha - termés 80-90 %-a érett, barna színű, a magok a terméstokban zörögnek.7 nap
mustárdeszikkálás1,5-2,0 l/ha - becőkben a magvak barnák, kimorzsolhatók, a magvak 35-40% nedvességtartalmúak7 nap
olajretekdeszikkálás1,5-2,0 l/ha - becőkben a magvak barnák, kimorzsolhatók, a magvak 35-40% nedvességtartalmúak7 nap
magrépadeszikkálás1,5-2,0 l/ha gomolyok 80-90 %-os biológiai érettségénélelőírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.
facélia (vetőmagtermesztés)deszikkálás1,5-2,0 l/ha a tervezett betakarítás előtt 7-8 nappalelőírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.
szója (árutermelés és vetőmagtermesztés)deszikkálás1,5-2,0 l/ha - a betakarítás előtt 7 nappal kell elvégezni, amikor a magvak beértek, az állomány sárgul, a víztartalom 40 % alá csökkentárutermelés: 7 nap
vetőmag termesztés: előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.
borsó (árutermelés)deszikkálás1,5-2,0 l/ha - a betakarítás előtt 7 nappal kell elvégezni, amikor a magvak beértek, az állomány sárgul, a víztartalom 40 % alá csökkent7 nap
kukorica (hibrid vetőmagtermesztés)deszikkálás1,5-2,0 l/ha - a szemek 35 %-os nedvességtartalmánál kell elvégezni.előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.

Légi kijuttatás:

 • A készítmény napraforgóban, kukoricában, őszi káposztarepcében, magrépában, olajlenben, mustárban, olajretekben, facéliában, borsóban és szójában légi kijuttatással is felhasználható, legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, 50-60 liter/ha permetlémennyiséggel.

A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után a visszamaradó növényi részeket takarmányozás céljára felhasználni tilos!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borsó

Facélia

Kukorica (vetőmag)

Magrépa

Mustár

Napraforgó

Olajlen

Olajretek

Őszi káposztarepce

Szója

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH06

  SGH06

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m),
 • más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H331 Belélegezve mérgező.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
 • EUH208 Diquát dibromid-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P234 Az eredeti edényben tartandó.
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/ arcvédő használata kötelező.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P311 Forduljon orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199