You are here

Leopard 5 EC

Leopard 5 EC

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
3 nap
Kiszerelés: 
4x5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
ariloxifenoxipropinát
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Szelektív egyszikűírtó gyomirtószer számos kétszikű kultúrában

A Leopard 5 EC* quizalofop-P-etil hatóanyagtartalmú szelektív egyszikűírtó késztmény. Alkalmazása őszi káposztarepcében a gabona árvakelés ellen 0,4-0,6 l/ha dózisban engedélyezett, fejlettebb árvakelés ellen a magasabb dózis alkalmazása javasolt. Cukorrépa, napraforgó, szója, bab, lencsen, len, repce, lucerna, paprika és paradicsom kultúrákban, továbbá almatermésű és szőlő ültetvényekben biztonságosan alkalmazható az egyszikű gyomnövények szabályozására.

Alkalmazásának idejét a célgyom, illetve annak fejlettsége határozza meg. A magról kelő egyszikűek ellen 1-3 leveles állapotban, az évelőek 10-30 cm-es fejlettségekor érhetünk el jó hatékonyságot. Évelő gyomok esetében azonban célszerű azok ellen ősszel (augusztus –szeptember) védekezni (álló kultúrákban), mert ilyenkor intenzív a tápanyagok rizómákba, tarackokba áramlása.

A legjobb hatás eléréséhez célszerű az engedélyezett magasabb dózisok használata, további hatásfokozás céljára a permetléhez adagolható nem ionos tapadást fokozó szer is. A szelektív egyszikűírtókra jellemző, hogy viszonylag lassan fejtik ki a hatásukat, a teljes hatáskifejtéshez így ehhez a Leopard 5EC* esetében is minimum 10-14 napra van szükség.

*A Leopard 5 EC az Adama Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
cukorrépa, napraforgó, szója, bab, borsó, lencse, len, repce, szőlő, almatermésűek, lucerna, paprika, paradicsom, burgonyamagról kelő egyszikű gyomnövények  0,7 – 1,0Előírás szerinti felhasználás
esetén nincs korlátozás.
Sorghum halepense (magról kelő) - Fenyércirok0,8
Sorghum halepense (rizómáról kelő) - Fenyércirok1,0-1,2
Agropyron repens - Tarackbúza2,0-2,5
Cynodon dactylon - Csillagpázsit3,0-3,5
repcegabona árvakelés0,4-0,6

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek

Bab

Borsó

Burgonya

Cukorrépa

Len

Lencse

Lucerna

Napraforgó

Paprika

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél- növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288
  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199