You are here

Orondis Ultra gombaölő szer csomag

Orondis Ultra Gyűjtőcsomag

Utolsó módosítás:
2021.12.10.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 liter Orondis* + 3 liter Revus
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piperidinyl-thiazole isoxazolines
mandelamid
Formuláció: 
Orondis*: (OD) olaj alapú szuszpenzió koncentrátum
Revus: (SC) szuszpenzió koncentrátum
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre közepesen veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

A peronoszpóra "nemezise"

Hatásspektrum és dózis
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I
Szőlő (borszőlő)Peronoszpóra, szőlőorbáncOrondis*: 0,2 l/ha
Revus: 0,6 l/ha
Orondis*: 14 nap
Revus: 21 nap

*: Az Orondis azonos a 6300/267-1/2020 NÉBIH számon engedélyezett Zorvec Zelavin gombaölő permetezőszerrel

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Orondis*:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • Revus:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Orondis*:
 • P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Revus:
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P501 A csomagolás/tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő
Egyéni védőfelszerelés
 • Orondis*: Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)
 • Revus: Előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi (permetező) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199