You are here

Magnello

Magnello

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
5 l
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

A repce hibridek magas termőképességének kiaknázásához elengedehetetlen a tavaszi regulátorozás elvégzése. Ehhez olyan készítmény szükséges, ami egyben rendelkezik fungicid/gombaölő és regulátor/növekedésszabályozó képességekkel is. A Magnello 0,8 l/ha-os dózisban maradéktalanul eleget tesz az előbbiekben említett kettős követelménynek. Előfordulhat, hogy az ősz meleg és hosszú, a repce ismételt regulátort igényel, ez esetben is megbízható megoldást jelent a Magnello.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
őszi búzalevél- és kalászbetegségek1,0 l/ha
utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): virágzás vége (BBCH69)
35 nap
őszi káposztarepcefagykárcsökkentés, oldalhajtások képződésének fokozása
alternáriás szár- és becőfoltosság, fómás levélfoltosság, fehérpenészes szárrothadás, fómás szárrákfoltosság
0,8 l/ha
utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva): sárgabimbós állapot (BBCH59)
56 nap

A Gyártó ajánlásai
A kezelést követően egyes búzafajtákon átmeneti, 10-14 nap alatt termésveszteség nélkül múló fitotoxicitási tünetek jelentkezhetnek. A kezelést kellően bokrosodott növényállományban, száraz lombozaton, 12 Celsius feletti léghőmérsékleten lehetőleg önmagában kijuttatva javasoljuk. Legyengült, erős stressz hatásnak kitett állományban kijuttatása nem javasolt. 

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Őszi búza

Őszi káposztarepce

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védő lábbeli

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

 • Házikerti felhasználás: 7-10 ml /4-10 l víz /100m2