You are here

Quadris Max

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
4 nap
Kiszerelés: 
1 l
10 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
Formuláció: 
SC (szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Strobilurin és folpet típusú hatóanyagok kombinációja a biztosabb hatás érdekében.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
szőlő (bor)peronoszpóra, szürkepenész, lisztharmat1,5–2 l/ha
A készítmény borszőlőben virágzástól fürtzáródásig legfeljebb három alkalommal, a fertőzési kockázattól függően 7-14 naponta használható.
30 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H302+H332 Lenyelve és belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Folpet-et tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, FFP3SL jelű szelepes szűrő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A Quadris-t, amely valamennyi kórokozó ellen hatékony, megelőző (preventív) módon illesszük a technológiába, így hatékonysága maximális.
  • A Quadris teljeskörű védelme mellett, pozitív élettani hatással (jobb tápanyag-gazdálkodás, nagyobb cukor- és szárazanyag tartalom) is rendelkezik.