You are here

Wakil XL 32,5 WG

Utolsó módosítás:
2022.03.10.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
50 kg
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
ciánacetamidoxim
fenilpirol
Formuláció: 
WG (vízben diszpergálható granulátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles. Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

2021.június 1. napjától kizárólag zárt termesztőberendezésben használható fel, a készítménnyel csávázott vetőmagok szabadföldi vetése 2021. június 1-től nem engedélyezett.

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. A csávázott vetőmagot feltűnő módon kell jelölni, étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózisÉ.V.I.
borsócsírakori betegségek (Botrytis cinerea, Ascohyta spp, Phytium spp), korai peronoszpóra0,2 kg/100 kg magElőírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.
zöldbabcsírakori betegségek (Fusarium spp., Colletotrichum lindemuthianum, Thielaviopsis basicola, Pythium spp.)57 g/100 000 db mag
vetőmagról termesztett hajtatott dísznövényekcsírakori betegségek (Pythium spp., Fusarium spp.)0,2 kg/100 kg mag

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borsó

Vetőmagról termesztett hajtatott dísznövények

Zöldbab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H351 Feltehetően rákot okoz (légzés esetén).
 • H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vér, csecsemőmirigy).
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Cimoxanilt (CAS szám: 57966-95-7) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P260 A por belélegzése tilos.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (kellően nem szellőztethető helyiségben) végzett csávázáskor – fentiek mellett – FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc.
 • Csávázás: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, FFA1P2SL szelepes szűrű félálarc vagy A1P2 szűrőosztályú betéttel felszerelt légzésvédő félálarc.
 • Vetés: védőkesztyű

Egyéb környezetvédelmi előírások

Csávázó szerre vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások:

Magyarországon kizárólag zárt termesztő berendezésben vethető.
Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!

Általános előírások
– Gyermekek, illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni.
– Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza.
– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben.
– A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe.
– Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.
– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot.
– Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani!
– A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199