You are here

Sobenio csávázószer

Sobenio

Utolsó módosítás:
2021.05.26.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
20 l
200 l
1000 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
piretroidok
Formuláció: 
CS (kapszulázott szuszpenzió)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre kifejezetten kockázatos.

Forgalmi kategória: I.

Kalászos gabonafélék csávázására használható piretroid típusú rovarölő csávázószer.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kalászos gabonafélék
(búza, árpa, rozs, zab, tritikále)
talajlakó kártevők
(drótférgek)
100 ml készítmény/ 100 kg magA megadott növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges.

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kalászos gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, tritikálé)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a gáz/gőzök belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 • P280 védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/csomagolóeszköz elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Csávázás: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő
 • Vetéskor: védőkesztyű, védőruha, szem/arcvédő, részecskeszűrő félálarc (FFP2)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Csávázó szerre vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.
A csávázó berendezést használat után ki kell üríteni, és legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:
Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!
Általános előírások: Gyermekek, illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést, illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során. Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.
Vetés előtt: Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.
Vetés közben: Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni. A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.
Vetés után: A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.
Egyéb környezetvédelmi előírások a végfelhasználó (csávázott vetőmag kijuttatója) részére:
A szer méhekre kifejezetten veszélyes, ezért a leporló csávázószer kockázatot jelent a környezetre, ezért a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a vetés során leporlódó növényvédő szer elsodródását!
A csávázott vetőmag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 10 m-es biztonsági távolságon belül! A biztonsági sáv növényzettel borított (zárt gyep) legyen!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A Sobenio növényvédő szer kereskedőnél nem kapható, csak vetőmagüzemek vásárolhatják meg és használhatják fel.
  • Sobenio-val kezelt vetőmagokat keresse a vetőmag tulajdonosok árajánlataiban.
  • A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható.
  • A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!
  • A készítménnyel végzett vetőmagcsávázás erős drótféreg fertőzöttség esetén önmagában nem nyújt elégséges védelmet.
  • A vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen. A létesítményeknek a lehető legjobb technikát kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag bevonása, valamint a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen.
  • A teflutrin IRAC „3A” típusú nátriumion-csatornamódosító, kontakt és gázhatású idegméreg.