You are here

Maxim XL 035 FS

Utolsó módosítás:
2021.06.10.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
200 l
1000 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilpirol
fenilamidok
Formuláció: 
FS (szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Forgalmi kategória: I.

Kukorica és cirok csávázására Fuzáriumos betegség, Pythium fajok ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kukorica, csemegekukorica (hajtatási fázis, palántanevelés)fuzáriumos betegség, Pythium fajok1,0 l/t
vetőmag (BBCH00)
Előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges.
cirok
vetőmagról termesztett hajtatott dísznövények

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cirok

Csemegekukorica

Kukorica

Vetőmagról termesztett hajtatott dísznövények

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a növényvédő szerrel kezelt vetőmag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött, illetve a talajfelszínen maradt növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges P-mondatok:
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Csávázás: védőkesztyű
 • Vetés: védőkesztyű

Egyéb környezetvédelmi előírások

Csávázó szerre vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások: -

Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások:
A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

A kezelt vetőmagvakra vonatkozó biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások (A csávázott vetőmag csomagolásán feltüntetendő!):

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy takarmányozási célra felhasználni!

Általános előírások
– Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
– Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt
– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben
– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
– A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után
– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A Maxim XL hatóanyaga a fludioxonil véd a talajból fertőző és a vetőmag felületén megtapadó gombák ellen. Kiemelkedő a hatékonysága a fuzárium gombafajokkal szemben.
  • A mefenoxam egy szisztémikus hatóanyag, a moszatgomba-(Phytium-) fertőzések ellen nyújt védelmet.
  • A csávázott mag nem tapad össze, könnyen vethető, a következő vetésig károsodás nélkül tárolható.
  • A Maxim XL minden kukoricahibrid és -vonal csávázására felhasználható.