You are here

Celest Extra csávázószer

Celest Extra

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Csávázószer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
fenilpirol
Formuláció: 
FS (vizes szuszpenzió koncentrátum csávázásra)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles. Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Forgalmi kategória: I.

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható.
A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózisÉ.V.I.
búzakőüszög, törpe kőüszög, porüszög, szeptóriás betegségek, pirenofórás és kohliobóluszos betegségek150-200 ml / 100 kg magAz előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges
hópenész, fuzáriumos betegség200 ml / 100 kg mag
rozskőüszög, törpe kőüszög, szárüszög, porüszög, szeptóriás betegségek, pirenofórás és kohliobóluszos betegségek150-200 ml / 100 kg mag
hópenész, fuzáriumos betegség200 ml / 100 kg mag
tritikálékőüszög, törpe kőüszög, porüszög, szeptóriás betegségek pirenofórás és kohliobóluszos betegségek150-200 ml / 100 kg mag
hópenész, fuzáriumos betegség200 ml / 100 kg mag
árpaporüszög, fedettüszög, pirenofórás és kohliobóluszos betegségek150-200 ml / 100 kg mag
hópenész, fuzáriumos betegség200 ml / 100 kg mag
zabporüszög, pirenofórás és kohliobóluszos betegségek150-200 ml / 100 kg mag
hópenész, fuzáriumos betegség200 ml / 100 kg mag

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Árpa

Búza

Rozs

Tritikálé

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges S-mondatok:
 • SP1A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést
 • SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
 • SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Benzizotiazolinont (CAS szám: 2634-33-5) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • Csávázó szerre vonatkozó különleges P-mondatok: • P261 Kerülje a gőzök belélegzését. • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. • P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező. • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. • P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó különleges P-mondatok: • P102 Gyermekektől elzárva tartandó. • P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. • P280 Védőkesztyű használata kötelező. • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Csávázáskor: védőkesztyű, védőruha
 • Csomagoláskor: védőkesztyű, védőruha
 • Vetéskor: védőkesztyű

Egyéb környezetvédelmi előírások

Csávázó szerre vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások: -
Csávázott vetőmag vetésére vonatkozó egyéb környezetvédelmi előírások:
A végfelhasználó (csávázott vetőmag kijuttatója) részére:
A csávázott vetőmag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő előírások
Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések:
Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!
Általános előírások:
– Gyermekek, illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni.
- Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést, illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
– Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.
Vetés előtt:
– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.
Vetés közben:
– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
– A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.
Vetés után:
– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288
  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199