Quantis növénykondicionáló készítmény

Quantis

Utolsó módosítás:
2022.08.10.

Növénykondicionáló készítmény

Növényvédő szer

Kiszerelés: 
10 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
-

QUANTIS növénykondicionáló készítmény, fermentált cukornád melasz, karbamid, víz, foszforsav, kálium-klorid tartalommal.

Hatásspektrum és dózis
KultúraDózisÉ.V.I.
Valamennyi szántóföldi kultúra levélkezelésére2-3 l/ha-

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Szántóföldi kultúrák

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 Ha BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P362+P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.
Egyéni védőfelszerelés
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

Egyéb környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.
A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

 • A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioktív anyagokat.