Farm Program - a program részletei

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK – FARM PROGRAM ÉS A SYNGENTA.HU HONLAP

KIVONAT

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Syngenta Magyarország Kft. mint a Syngenta Pontgyűjtő Farm Program („Farm Program”) szervezője („Syngenta” vagy „Szervező”) és a Farm Programban részt vevő termelő („Résztvevő”) (Syngenta és Résztvevő együtt: „Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 1. A SZERVEZŐ ADATAI
  1. A Szervező neve: Syngenta Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
  2. A Szervező székhelye és levelezési címe: 1117 Budapest, Alíz utca 2., Magyarország
  3. A Szervező elektronikus levelezési címe: info.hungary@syngenta.com
  4. A Szervező cégjegyzék száma: 01-09-072997
  5. A Szervező adószáma: 10537433-2-44
  6. A Szervező honlapja: syngenta.hu („Honlap”)
  7. Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
    
 2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
  1. A Farm Programban kizárólag termelők vehetnek részt. Az ÁSZF értelmében termelőnek minősül az őstermelő, az egyéni vállalkozó termelő, valamint bármely gazdasági társaság, amely mezőgazdasági termelést végez.
  2. A Résztvevő nevében a Farm Programban kizárólag
   1. a Résztvevő tulajdonosa és/vagy
   2. a Résztvevő képviseletére feljogosított vezető tisztségviselő, cégvezető járhat el.
  3. A Farm Programban kormánytisztviselők vagy tisztségviselők egyéb állami vagy önkormányzati szervben, rendvédelmi vagy fegyveres szervben, illetve közvetett vagy közvetlen állami vagy önkormányzati tulajdonosi részvétellel működő gazdálkodó szervezetben dolgozók („Tisztviselő”) az alábbi feltételek szerint vehetnek részt:
   1. A Tisztviselők kizárólag akkor vehetnek részt a Farm Programban, ha a Syngenta termékek vásárlása és az ÁSZF teljesítése során termelői minőségükben járnak el, és a kedvezményeket a saját vásárlásaikra tekintettel kapják és veszik igénybe, az ÁSZF elfogadása és teljesítése pedig a tisztviselői tisztség befolyásmentes és elfogulatlan ellátását nem érinti és nem veszélyezteti.
   2. Amennyiben a Résztvevő Tisztviselő, erről az ÁSZF elfogadását megelőzően tájékoztatni köteles a Syngentát.
  4. A Farm Programban állami vagy önkormányzati szervek csak kivételes („Állami szerv”) esetben vehetnek részt, az alábbi feltételekkel:
   1. Amennyiben az Állami szerv a Farm Programban részt kíván venni, köteles előzetesen értesíteni a Syngentát részvételi szándékáról.
   2. A részvétel a Syngenta belső szabályainak megfelelő engedélyezéshez kötött. Az Állami szerv értesítését követően a Syngenta az engedélyezési eljárást lefolytatja, és dönt arról, hogy biztosítja-e a részvételt az Állami szervnek.
   3. A Syngenta akkor engedélyezi a részvételt, ha
    1. a részvételi szándékról az Állami szerv vezetője tudomással rendelkezik, és ahhoz hozzájárult, valamint
    2. ha az az Állami szerv belső szabályaival összhangban van, azokat nem sérti.
  5. A Farm Programban a Syngenta munkavállalói nem vehetnek részt.
  6. A Syngenta munkavállalóinak családtagjai a Farm Programban csak kivételes esetben, a Syngenta külön engedélyével vehetnek részt. Amennyiben a Syngenta munkavállalójának családtagja kíván részt venni a Farm Programban, erről az ÁSZF elfogadását megelőzően tájékoztatni köteles a Syngentát.
    
 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE
  1. Az ÁSZF annak a Résztvevő általi elfogadásával, határozott időre jön létre. A határozott idő kezdete az a nap, amikor a Résztvevő az ÁSZF-et a Honlapon elfogadja, legkorábban 2023. február 3. A határozott idő 2024. január 15-ig tart.
  2. A Farm Programban való részvétel további feltétele: fiókregisztráció a Honlapon vagy már meglévő fiók megerősítése és használata.
  3. A szerződés a határozott időtartam elteltével megszűnik azzal, hogy az ÁSZF alapján az ÁSZF megszűnését követően is érvényben maradó rendelkezések a határozott időtartam elteltét követően is érvényesek maradnak.
  4. A felhasználói fiók törlésével a Résztvevő az ÁSZF-et felmondja. A felmondás időpontjától a kedvezmény elszámolásának lehetősége megszűnik.
  5. Felek megállapodnak abban, hogy az elszámolás megkezdését követően a szerződés felmondására nincs mód.
  6. Amennyiben bármely fél súlyos szerződésszegést követ el, az a szerződés másik fél általi azonnali felmondását is jelenheti.
    
 4. REGISZTRÁCIÓ A FARM PROGRAMBA, A REGISZTRÁCIÓ LÉPÉSEI, VALAMINT MÁR MEGLÉVŐ ÉS MŰKÖDŐ FIÓK HASZNÁLATA
  1. A Farm Programban való részvétel regisztrált és működő fiókhoz kötött. A fiókkal nem rendelkező, új Résztvevő számára a regisztráció két lépésből áll.
   1. Első lépés – adatbevitel
    1. Az első lépésben a Résztvevő képviseletében eljáró személy a következő adatok megadására köteles: a kapcsolattartóként kijelölt tulajdonos vagy vezető tisztségviselő vagy cégvezető neve és e-mail címe, a Résztvevő adószáma, a (cég)képviseletre jogosult neve és üzleti e-mail címe, valamint telefonszáma.
    2. Amennyiben a Résztvevő gazdasági társaság, a következő adatok megadása is kötelező: cégnév, cég székhelye, cég levelezési címe, a cégjegyzék-szám.
    3. A bevitt adatok alapján a Syngenta egy automatikus e-mailt küld a Résztvevőnek, amely tartalmazza a felhasználónevet és a generált jelszót, valamint egy linket, amin keresztül a Résztvevő meg tudja erősíteni a regisztrációját.
   2. Második lépés – a regisztráció megerősítése
    1. A 4.1.1(3) pontban meghatározott linkre kattintva a Résztvevőnek elérhetővé válik a Farm Program teljes leírása, annak feltételei az ÁSZF-ben, valamint azon lehetséges kedvezmény típusok, amelyben a Résztvevő a kedvezményt az elszámolást követően megkaphatja.
    2. A regisztráció élesítése annak megerősítésével érhető el. A regisztráció megerősítéséhez a Résztvevőnek el kell fogadnia a Farm Program ÁSZF-jét.
  2. A regisztráció megerősítését követően, amennyiben a Syngenta azt észleli, hogy a részvétel feltételei nem teljesülnek, lehetősége van a regisztráció törlésére.
  3. Amennyiben a Résztvevő regisztrál az oldalon, kizárólag a Résztvevőt terheli a felhasználói fiók és a hozzá tartozó jelszó titkosságának a megőrzése. A Résztvevő felelős minden, a fiókjával összefüggésben, illetve az azon keresztül végzett tevékenységért. A Résztvevő köteles késedelem nélkül értesíteni az Syngentát a fiókjába történő jogtalan behatolás, felhasználás, illetve egyéb jogtalan cselekmény esetén.
  4. A Syngenta kizárja azon károkért való felelősségét, amelyek a Résztvevőnek a regisztráció során megadott helytelen adataiból származnak.
  5. A regisztráció megerősítésével a Felek között az ÁSZF hatályba lép.
  6. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során megadott adataiban változás történik, azt szükség szerint köteles frissíteni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Syngenta nem vállal felelősséget.
  7. Mivel a Honlapon regisztrált fiókban hajthatók végre a Farm Programhoz kapcsolódó műveletek, ott találhatók meg a szükséges alapvető információk, ha valamely Résztvevő már regisztrált és működő fiókkal rendelkezik és azt nem törölte, akkor a Farm Programban való részvételhez nem szükséges új fiókot regisztrálnia, hanem a korábban regisztrált fiókot használhatja. Az ÁSZF elfogadása ez esetben is feltétele a Farm Programban való részvételnek.
    
 5. FIÓKMŰVELETEK
  1. A Résztvevő bármikor jogosult a felhasználói fiókot törölni. A felhasználói fiók törlésével a Résztvevő jogosultsága a Farm Programban való részvételre megszűnik.
  2. A Résztvevőnek bármikor lehetősége van a generált jelszót szabadon megváltoztatni.
  3. A Résztvevő jogosult és köteles továbbá a felhasználói fiókjában megadott adatokat módosítani a 4.6 pontban foglaltaknak megfelelően.
    
 6. A HONLAPRA VONATKOZÓ SZERZŐI JOGOK ÉS A HONLAP FELHASZNÁLÁSA
  1. A Honlap valamennyi tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.
  2. A Syngenta jogosult a Honlapot bármikor módosítani vagy átdolgozni.
  3. A Honlapon található valamennyi információ, grafika és megjelenítés, valamint funkció a Syngenta kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Résztvevő tudomásul veszi, hogy kizárólagosan a Syngentát illeti meg a Honlap többszörözésének, terjesztésének, átdolgozásának, frissítésének, feldolgozásának a joga, így ezen tevékenységek elvégzésére a Résztvevő nem jogosult. Kivételt jelent, ha a Résztvevő egy esetleges hiba bejelentéséhez a hibáról készít képi rögzítést (print screen), amelyet a Résztvevő kizárólag a Szervező részére adhat át.
  4. A Résztvevő jogosult a Honlap az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő, rendeltetésszerű használatára.
  5. A Résztvevő számára az ÁSZF-ben, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben kifejezetten biztosított jogokon kívüli, a Honlaphoz fűződő összes jogot az Syngenta fenntartja.
    
 7. FELELŐSSÉG
  1. A Syngenta nem felel a Honlap használata során felmerülő károkért.
  2. A Honlap esetenként más szolgáltatók oldalaira mutathat, illetve vezethet. A Syngenta nem vállal felelősséget e szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatkezelési gyakorlatáért.
  3. A Syngenta nem vállal felelősséget a Honlap folyamatos, hibamentes működéséért, az ahhoz való hozzáférésért, továbbá a rajta kívülálló okból keletkezett hibákért (így különösen hálózati hiba, üzemzavar vagy technikai leállás).
  4. A Syngenta nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy kárért, amely abból ered, hogy a Résztvevő nem megfelelő (így például megtelt tárhelyű) e-mail címet adott meg a regisztráció során, vagy azért nem szerzett tudomást a Syngenta e-mail üzeneteiről, mert azok a spam (vagy más hasonló) mappába kerültek, és a Résztevő elmulasztotta e mappák ellenőrzését.
    
 8. ADATKEZELÉS
  1. A Farm Programra és a Honlap használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket külön tájékoztató tartalmazza, amely a https://www.syngenta.hu/adatvedelem linken érhető el.

Budapest, 2023. február 24.