You are here

Milagro 240

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
500 ml
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
szulfonilurea
Formuláció: 
OD (olaj alapú szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vizekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Állománykezelésre az egyszikű gyomnövények ellen

A formulációnak köszönhetően: - alacsonyabb a hektáronként kijuttatandó dózis, - gyorsabb a felvétel a gyomnövénybe, - kiválló az esőállósága.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Gyomnövény Kultúra Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
évelő- és magról kelő egyszikű gyomok,
magról kelő kétszikű gyomok
kukorica
(takarmány)
0,17-0,25 l/ha Nincs
korlátozás.
 • A levélherbicid önálló kezelésként védelmet nyújt fenyércirokkal, kakaslábfű vel, tarackbúzával, muhar félékkel fertőzött területeken.
 • A kezelést az egyéves egyszikű gyomok ellen azok 1–3 leveles állapotában, a rizómáról hajtó fenyércirok esetében annak 10–30 cm-es fejlettségénél kell elvégezni.
 • Kétszikű gyomfajok ellen kombinációban javasoljuk a kijuttatását.
 • Magról kelő, nehezen irtható kétszikű gyomnövények esetében, mint pl. a selyemmályva, a csattanó maszlag, a fehér libatop, Callisto 4 SC hozzáadását javasoljuk 0,3 l/ha dózisban, szulákpohánka, parlagfű, előfordulása esetén CalarisPro 1,8 l/ha adagjával javasoljuk kijuttatni.
 • Mezei acat, apró szulák, parlagfű, egynyári szélfű, varjúmák okozta fertőzés esetén kombinációs partnerként a Casper készítmény használatát javasoljuk 0,4 kg/ha dózisban.
 • A gyomirtó hatás 3–4 kg/ha ammónum-nitrát vagy más folyékony N tartalmú műtrágya hozzáadásával fokozható.
 • A kukorica 3–6 leveles fejlettségénél javasoljuk a kezelést elvégezni.
 • Az optimális gyomirtó hatás eléréséhez a mérsékelten meleg, nedves időjárás a kedvező, a tartós szárazság vagy egyéb negatív környezeti tényezők miatt – pl. 5 ºC alatti hőmérséklet – stresszben szenvedő növények esetében a hatóanyag felvétele csökkenő mértékben megy végbe.
 • A Milagro 240 -et 200–300 l/ha permetlémennyiséggel, apró cseppek képzésével javasoljuk kijuttatni.
 • A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav-észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek.
 • Szerves foszforsav-észterrel kezelt állományban csak hét nap elteltével végezhető a gyomirtás.
 • A készítményhez minden esetben nedvesítőszer – pl. Fix-Pro 0,1 l/ha – hozzáadása szükséges

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Takarmánykukorica

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • SPe 2 A talajvíz védelme érdekében drénezett talajokon, homoktalajokon és a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
 • P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha (4. típusú), védőkalap, védőszemüveg (3. típusú) vagy arcvédő, védőkesztyű (3. típusú), védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: védőruha (4. típusú), védőkalap, védőszemüveg (3. típusú) vagy arcvédő, védőkesztyű (3. típusú), védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199