You are here

Lumax

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triketonok
klóracetamid
triazinok
Formuláció: 
SE (vizes alapú szuszpo-emulzió)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Egy- és kétszikű gyomok ellen.

A kukorica egész tenyészidőszakára kiterjedő gyomirtóhatás a legfontosabb magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Gyomnövény Kultúra Dózis, kijuttatási időpont Utóvetemény É.V.I.
Érzékeny
gyomnövények:

Selyemmályva
Disznóparéjfajok
Parlagfű
Terebélyes laboda
Szulákkeserűfű
Vadkender
Pásztortáska
Fehér libaparéj
Pokolvar-libaparéj
Mezei acat (korai poszt.)
Csattanó maszlag
Gyakori gombvirág
Ragadós galaj
Napraforgó (árvakelés)
Varjúmák
Szélfű
Porcsinkeserűfű
Lapulevelű keserűfű
Baracklevelű keserűfű
Kövér porcsin
Vadrepce
Fekete ebszőlő
Mezei csorbóka
Tarló-tisztesfű
Bojtorjánszerbtövis
Olasz szerbtövis
Pirók ujjasmuhar
Kakaslábfű
Kölesfajok
Fakó muhar
Zöld muhar
Ragadós muhar
kukorica
(takarmány,
vetőmag,
csemege)
Kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) gyomirtására 4,5–5 l/ha adagban preemergens és korai posztemergens kijuttatással. Preemergensen magas, 3% fölötti szervesanyag-tartalmú talajokon 5 l/ha a dózis. Korai posztemergensen – a gyom kelése utáni alapkezelésre 4,5 l/ha dózisban. Magról kelő egyszikű gyomok – kakaslábfű, muharfajok, vadköles – tömeges kelésekor, legkésőbb azok 1–3 leveles fejlettségekor, magról kelő kétszikű gyomok 2–4 leveles fejlettségekor javasolt kijuttatni. A készítmény kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos és őszi káposztarepce – ez utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni.
A kijuttatást követő év tavaszán, ha a talaj Ph értéke kisebb mint 6, cukorrépa, pillangós növények, burgonya és levélzöldségek nem vethetők.
Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Csemegekukorica

Takarmánykukorica

Vetőmagtermesztés

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPE 3 vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől [az előírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P330 A szájat ki kell öblíteni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél-növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel lenni. Elsodródást csökkentő szórófej alkalmazása javasolt. Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Preemergens kezelés: Csapadékos tavaszon jó megoldás, illetve akkor, ha gépkapacitási vagy munkaszervezési gondok miatt korai posztemergensen nem biztosítható időben a kezelés.
  • Száraz időjárási körülmények között is hatékony megoldás a kikelt gyomokra, ekkor az időzités korai posztemergens.
  • Erős gyomfertőzés esetén, vagy ha egyes nehezen irtható kétszikű gyomok a kezelés időpontjára már 4 levelesnél fejlettebbek, a gyomirtóhatás fokozható nedvesítőszer mellett 2–4 kg/ha ammónium-nitrát hozzáadásával vagy bármilyen nitrogén tartalmú lombtrágyával.
  • Korai posztemergens kezeléskor a nedvesítőszer hozzáadása kötelező.
  • Az ún. „kettős réses, vagy kettős lapossugarú” szórófejek alkalmazásával a permetléfedettség és ezáltal a biológiai hatás is javítható, (pl. Turbo Twin Jet).