You are here

Share page with AddThis

Reglone Air

Utolsó módosítás:
2019.07.05.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
20 l
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

UTOLSÓ SZEZON 2019

Deszikkáló és gyomirtó szer.

Hatása gyors, a kezelést követő 7-10 napon belül a kultúrnövény betakarítható. Deszikkáló hatása teljes – a kultúrnövény mellett a gyomok jelentős részét is leszárítja. Lehetővé teszi a maximális termés betakarítását, megelőzve a gombabetegségeket és a madarak kártételét. Esőállósága kiváló, 15-30 perccel a kezelés után már nem mosódik le a levélről.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
deszikkálásborsó (takarmány), szója (takarmány)1,5-2,0 l/ha – magvak beértek, az állomány sárgul, a víztartalom 40% alatt van7 nap
deszikkálásolajlen1,5-2,0 l/ha – amikor a termés 80-90%-a érett és barna színű, a magok a terméstokban zörögnek7 nap
deszikkálásőszi káposztarepce, mustár, olajretek1,5-2,0 l/ha – becőkben a magvak barnák, kimorzsolhatók, a magvak 35-40% nedvességtartalmúak, a tervezett betakarítás előtt legalább 7 nappal7 nap
deszikkálásmagrépa1,5-2,0 l/ha – amikor a gomolyok 80-90%-ban biológiailag érettek7 nap
deszikkálásnapraforgó1,5-2,0 l/ha – a kaszatok 25-30%-os nedvességtartalmánál7 nap
egy- és kétszikű gyomnövényekszántóföldi kultúrák1,0-1,5 l/ha – legkésőbb a kultúrnövény kelése előtt 4-5 nappal 
arankairtás (foltkezelés)szántóföldi kultúrák0,5%-os oldatban vetés után, kelés előtt, négyzetméterenként 1 l permetlé  – az aranka magérlelése előtt 
egy- és kétszikű gyomnövények3 évesnél idősebb szőlő (bor és csemege), almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva), héjas gyümölcsűek (dió, mandula, mogyoró, gesztenye)2,0-2,5 l/ha  – a gyomnövények 10 15 cm-es nagyságánál30 nap

Légi kijuttatás:

 • Kizárólag takarmányozási célra termesztett szójában és borsóban, magrépában, napraforgóban, olajlenben, őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag (pl. Mist Kontrol) hozzáadásával, 50-60 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával.
 • A talajba vetett kultúrnövények kelése előtt kinőtt gyomnövények leperzselése addig végezhető, amíg a kultúrnövény csíráit a föld megvédi a gyomirtó szertől, legkésőbb a kelés előtt 4-5 nappal.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Szántóföldi kultúrák

Szója (takarmány)

Szőlő (min. 3 éves) – csemege és borszőlő

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH06

  SGH06

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m),
 • más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H331 Belélegezve mérgező.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 • EUH208 Diquát dibromid-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P234 Az eredeti edényben tartandó.
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/ arcvédő használata kötelező.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P311 Forduljon orvoshoz.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő, védőszemüveg.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyébkorlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A talajba vetett kultúrnövények kelése előtt kinőtt gyomnövények leperzselése addig végezhető, amíg a kultúrnövény csíráit a föld megvédi a gyomirtó szertől, legkésőbb a kelés előtt 4-5 nappal.
  • Készítményt szántóföldi géppel 300-600 l/ha, légi úton 50-60 l/ha permetlémennyiséggel kell kijuttatni. A légi kijuttatásra vonatkozó rendelet betartása kötelező!
  • Légi kijuttatás kizálólag takarmányozási célra termesztett szójában és borsóban, magrépában, napraforgóban, olajlenben, őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, 50-60 l/ha permetlémyennyiség felhasználásával.
  • Szőlő- és gyümölcssorok kezelése a gyomok 10-15 cm-es magasságánál, hektáronként 400-600 l permetlével végezhető úgy, hogy a vegyszer a kultúrnövény zöld részeire ne kerüljön.
  • A Reglone Air hatásgyorsasága 4 kg/ha ammónium-nitrát hozzáadásával fokozható.
  • A kezelt kultúrnövények betakarítása után keletkező szalmát, ocsút stb. takarmányozási célra tilos felhasználni.