You are here

Share page with AddThis
Peak Turbo

Peak Turbo

Utolsó módosítás:
2020.06.30.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1x100 g Peak 75 WG + 1x1 liter Banvel 480 S
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
proszulfuron: szulfonilurea
aromás karbonsavak
Formuláció: 
Peak 75 WG: WG (vízben diszpergálható granulátum)
Banvel 480 S: SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Kimagasló hatékonyság a magról kelő- és évelő kétszikű gyomok ellen.

A Peak Turbo gyűjtőcsomag tartalma: 1x100 g Peak 75 WG + 1x1 liter Banvel 480 S

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉVI
kalászosok (őszi árpa, tavaszi árpa, őszi búza)magról kelő és évelő kétszikű gyomnövényekPeak 75 WG: 15-20 g/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 250-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint: bokrosodás kezdetétől bokrosodás végéig (BBCH 21-29)
Banvel 480 S: 0,2 l/ha,  kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 200-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint: 4-6 leveles állapottól bokrosodás végéig
(BBCH 14-29)
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
cirokBanvel 480 S:
dózis: 0,5 l/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 200-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint: 6 leveles (BBCH16)
Peak 75 WG: dózis: 15-20 g/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 200-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint: 3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
takarmánykukoricaBanvel 480 S:
dózis: 0,5-0,7 l/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 200-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint: 6 leveles (BBCH16)
Peak 75 WG: dózis: 15-20 g/ha, kijuttatáshoz szükséges víz mennyiség: 250-300 l/ha,
kijuttatási időpont a kultúrnövény fenológiai állapota szerint:3-6 leveles állapot (BBCH 13-16)
Banvel 480 S: 60 nap,
Peak 75 WG: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás

Megjegyzés:

Peak 75 WG: A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! A készítmény vagy bármely más proszulfuron hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használható!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Cirok

Kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa)

Kukorica (takarmány)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy proszulfuront tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen nagyobb mennyiségben, mint 20 g hatóanyag/ha/3 év
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 75%-os elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása esetén a biztonsági távolság megtartása nem szükséges.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P280 Védőkesztyű/ szemvédő/arcvédő használata kötelező!
 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P330 A szájat ki kell öblíteni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, (zárt túlnyomásos kabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288. Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199