You are here

Share page with AddThis
Calaris Professional

Calaris Professional Gyűjtőcsomag

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1*(4*4,6 l Calaris Pro + 2*0,5 l Fix Pro) + 2*(2*0,5 l Milagro 240 + 5*0,5 l Eucarol Plus)
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mezotrion: triketon
triazinok
nikoszulfuron: szulfonilurea
zsírsavak, növényi olajok metilésztere
etoxilált alkoholok keveréke
alkilpoliglukozid citrát
Formuláció: 
Calaris Pro: SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Fix-Pro: SL (nem formulázott) folyadék
Milagro 240: OD (olaj alapú szuszpenzió koncentrátum)
Eucarol Plus: ME (mikroemulzió)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre mérsékelten kockázatos.

Forgalmi kategória: I.

A Calaris Professional kukorica gyomirtó szer csomag a magról kelő egy-, és kétszikű gyomokkal, valamint fenyércirokkal fertőzött területen alkalmazható eredményesen. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Magról kelő egy-, és kétszikű gyomok (fenyércirok)kukorica (takarmány)Calaris Pro: 1,5-2,3 l/ha,
Fix-Pro: 0,1-0,2 l/ha + 200-300 l/ha víz,
Milagro 240: 0,17-0,25 l/ha,
Eucarol Plus: 0,1-0,2 %-os koncentrációban.
Kijuttatási időpont: a magról kelő kétszikű gyomok 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles, a gyökérváltást megelőző fenológiai állapotában, a rizómáról hajtó fenyércirok 10-20 cm-es fejlettségénél
A Calaris Pro kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos, őszi káposztarepce, az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni. A Calaris Pro kijuttatását követő év tavaszán, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, nem vethető cukorrépa, pillangós növények, burgonya valamint levélzöldségek.Az előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

”A Milagro 240 azonos a Nic-It, 02.5/920/2/2010. MgSzHK számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.”

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Kukorica (takarmány)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on anyagot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek és kijuttatóknak: Folyékony vegyi anyag, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, veszélyes vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3 – s jelölésű) arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199