You are here

Calaris Professional

Calaris Professional 2.0 kereskedelmi ajánlat

Utolsó módosítás:
2022.07.20.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1*(4*4,6 l Calaris Pro + 2*0,5 l Fix Pro) + 2*(1*5 l Milagro 040 SC + 5*0,5 l Eucarol Plus)
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mezotrion: triketon
nikoszulfuron: szulfonilurea
triazinok
zsírsavak, növényi olajok metilésztere
etoxilált alkoholok keveréke
alkilpoliglukozid citrát
Formuláció: 
Calaris Pro: SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Fix-Pro: SL (nem formulázott) folyadék
Milagro 040 SC: SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
Eucarol Plus: ME (mikroemulzió)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre mérsékelten kockázatos.

Forgalmi kategória: I.

1*(4*4,6 l Calaris Pro + 2*0,5 l Fix Pro) + 2*(1*5 l Milagro 040 SC + 5*0,5 l Eucarol Plus)

A Calaris Professional 2.0 kukorica gyomirtó szer kereskedelmi ajánlat a magról kelő egy-, és kétszikű gyomokkal, valamint fenyércirokkal fertőzött területen alkalmazható eredményesen. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózisUtóveteményÉ.V.I.
Magról kelő egy-, és kétszikű gyomok (fenyércirok)kukorica (takarmány)Calaris Pro: 1,5-2,3 l/ha,
Fix-Pro: 0,1-0,2 l/ha + 200-300 l/ha víz,
Milagro 040 SC: 0,75-1,5 l/ha,
Eucarol Plus: 0,1-0,2 %-os koncentrációban.
A Calaris Pro kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos, őszi káposztarepce, az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni. A Calaris Pro kijuttatását követő év tavaszán, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, nem vethető cukorrépa, pillangós növények, burgonya valamint levélzöldségek.Az előírt növényvédelmi technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

A készítményt vagy bármely más terbutilazin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen hektáronként háromévente egyszer maximum 850 g terbutilazint tartalmazó dózisban lehet kijuttatni.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást! 

”A Milagro 040 SC azonos a Motivell, 3466/2006. NTKSZ számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Kukorica (takarmány)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P264 használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek és kijuttatóknak: Folyékony vegyi anyag, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, veszélyes vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3 – s jelölésű) arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199