You are here

Brasan

Utolsó módosítás:
2021.11.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
klóracetamid
izoxazolidin
Formuláció: 
EC (emulzióképző folyékony permetezőszer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Stabil gyomirtó hatás két hatóanyagának köszönhetően.

Széles gyomirtási spektrummal rendelkező, hosszú tartamhatású gyomirtó szer, a preemergens gyomirtás összes előnyével.

A készítményt jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. Ügyelni kell az egyenletes vetésmélységre. A jó gyomirtó hatáshoz 20–30 mm bemosó csapadék szükséges. A készítmény a kultúrnövény levelein kismértékű, kifehéredésben megnyilvánuló tüneteket okozhat, de ezeket a tüneteket a növény maradéktalanul kinövi. A készítményre érzékeny kultúrák (kalászosok, cukorrépa) a szer felhasználását követően 150 nap elteltével vethetőek. Az érzékeny kultúrák károsodásának elkerülésére 30 méteres biztonsági sáv betartása szükséges. 1 % alatti szerves anyagtartalmú talajokon a készítmény használata nem javasolt. A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében a készítményt ne használja az adott területen 3 évenkénti gyakoriságnál többször!

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
GyomnövényKultúraDózis, kijuttatási időpontUtóveteményÉ.V.I.
Magról kelő egyszikű gyomok
egynyári perje
nagy széltippan
parlagi ecsetpázsit
Magról kelő kétszikű gyomok
árvacsalán fajok
fehér libatop
kék búzavirág
mezei tarsóka
pásztortáska
pipacs
ragadós galaj
sebforrasztó zsombor székfűfélék
tyúkhúr
veronika fajok
őszi káposztarepce2,0 l/ha dózisban vetés után - kelés
előtt kell kijuttatni.
A hatóanyagra érzékeny kultúrák (kalászosok, cukorrépa) a készítmény felhasználását követő 150 nap elteltével vethetők.Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.
olajretek, mustár

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Mustár

Olajretek

Őszi káposztarepce

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe1 A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy dimetaklór hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen nagyobb mennyiségben, mint 1000 g hatóanyag/ha/3 év!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • Spo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy permetező arcvédő.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem-célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199