You are here

Arcade 880 EC

Arcade 880 EC

Utolsó módosítás:
2021.06.23.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
tiokarbamátok
triazinok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: II.

Széles hatássprektrumú burgonya gyomirtó szer.

A korszerű burgonyatermesztés elképzelhetetlen vegyszeres gyomirtás nélkül. A gyomirtás sikerét döntően befolyásolja a talajállapot, ezért különös figyelmet kell fordítani az egyenletes talajfelszínű, rögmentes bakhátak kialakítására.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKárosítóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I
burgonyamagról kelő egy- és kétszikű gyomok3-5 l/haElőírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

Megjegyzés: A készítménnyel egy vegetációs időszakban csak egy kezelés engedélyezett. Ugyanazon a területen csak 3 évente egy alkalommal használható (maximum 400 g metribuzin hatóanyag/ha/3 év)!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Burgonya

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe1 A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy metribuzin hatóanyagot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen gyakrabban, mint 3 évente egyszer! (maximum 400 g metribuzin hatóanyag/ha/3 év).
 • Spe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelem területén ne használja.
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m vagy 5 m 50%-os szórófejjel, illetve 3 m 75%-os szórófejjel távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Proszulfokarbot tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310+P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tilos hánytatni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Egyéni védőfelszerelés
 • Előkészítőknek: védőkesztyű.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, védőálarc, védőkalap. (zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges.)

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem cél-növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni! 50%-os elsodródás csökkentő fej alkalmazásával 1 m-es védőtáv betartása szükséges a nem cél-növények védelmére. Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • 4,5-5 l/ha adagban 1%-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokon a burgonya ültetése és töltögetése után preemergensen vagy korai posztemergensen, maximum a burgonya két valódi leveles, körülbelül 5 cm-es - BBCH 12 - fejlettségéig. A készítmény hatóanyagait a gyomok gyökéren és levélen keresztül veszik fel. A megfelelő hatékonysághoz a permetezés után két héten belül 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
  • A gyomirtást követően talajművelési munkák végzését nem javasoljuk.
  • A legjobb gyomirtóhatás akkor érhető el, ha a gyomok a permetezés idő- pontjában 1-2 leveles állapotban vannak.
  • Egyes burgonyafajták érzékenyek a metribuzinra, a gyomirtószer érzékenységről kérjen tájékoztatást a fajtatulajdonostól!
  • A készítménnyel egy vegetációs időszakban csak egy kezelés engedélyezett. Ugyanazon a területen csak 3 évente egy alkalommal használható!