You are here

Share page with AddThis

Cherokee

Utolsó módosítás:
2019.07.05.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
klórnitrilek/ftalonitril
Formuláció: 
SE (vizes alapú szuszpo-emulzió)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Kiemelkedő fuzárium elleni hatás, rugalmas megoldás a levél betegségek ellen.

A Cherokee három eltérő hatóanyagának és magas hatóanyag tartalmának köszönhetően megbízható hatást nyújt a kalászos növények levél- és kalászbetegségei ellen, ajánljuk az átlagos és átlag feletti kalászos termelők számára. A különböző hatóanyagok és a magas triazoltartalom pedig biztos alapot, hosszú tartamhatást nyújt a különböző kalászfuzáriumgombák elleni védelemben, a káros mikotoxin tartalom csökkentésében. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
őszi búza,
őszi-, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé
gabonalisztharmat, rozsda, szeptóriás levél- és pelyvabarnulás, csíkos-, hálózatos- és fahéjbarna levélfoltosság, kalászfuzáriózis1,0-2,0 l/ha35 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Árpa

Őszi búza

Rozs

Tritikálé

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe2 Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védőterületek).
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A csomagolás/tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürítendő.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek és kijuttatóknak: aeroszol permet ellen védő (4. típusú, 4. osztályú) növényvédelmi védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi (3. kateg.) védőkesztyű, permetező arcvédő, A1P3D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.
 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Kijuttatáskor törekedni kell a permetlé minél jobb fedettségének biztosítására. Ehhez 400-500 l/ha permetlé, 3 bar nyomás, duplaréses fúvókákkal felszerelt permetezőgép használata ajánlott.
  • Syngenta növényvédő szerekkel (pl. Karate Zeon) keverhető, más termékekkel való kijuttatása előtt keverési próbát kell tenni.
  • Virágzás idején ne alkalmazzuk tankkombinációban olajos növényvédő szerekkel, illetve olajtartalmú adalékanyagokkal.
  • Esőállósága kiváló, kipermetezését követően 1 óra után hulló csapadék nem mossa le.