You are here

Bravo 500

Utolsó módosítás:
2018.02.05.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
1 nap
Kiszerelés: 
5 ml, 200 ml, 1 l, 5 l, 200 ml,
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
klórnitrilek/ftalonitril
Formuláció: 
SC (Vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezetvédelmi veszélyesség besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Zöldség,- és gyümölcsfélék széles körében felhasználható gombaölő szer.

Hosszú tartamhatással és kiváló esőállósággal rendelkező készítmény, amely a zöldség,- és gyümölcsfélék széles körében felhasználható. A Bravo önmagában, vagy lisztharmat elleni felszívódó készítményekkel kombinálva kiváló hatékonyságú a legfontosabb zöldség- és gyümölcsbetegségek ellen. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kórokozó Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
kalászosok
(őszi, tavaszi)
gabonalisztharmat, rozsda, szeptóriás levél- és pelyvabarnulás, csíkos-, hálózatos- és fahéjbarna levélfoltosság, kalászfuzáriózis Dózisa 0,5 l /ha, felhasználható megelőzően és a tünetek megjelenésekor is. A legjobb eredményt egyszeri védekezéssel a kalászhányáskori, virágzáskezdeti Artea-s kezeléssel érhetjük el. Amennyiben korai levélbetegségek lépnek fel (lisztharmat, drechslera, stb.), a tünetek megjelenésekor azonnal védekezni kell.
Őszi-, tavaszi árpában körülményektől, fertőzéstől függően az egyszeri kezeléskor bokrosodás-kalászolás idején, kétszeri kezeléses technológiában az elsőt bokrosodáskor, a második permetezést kalászoláskor ajánlott megtenni.
42 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Engedélyokirat érvényessége: 
2018.12.31.

Alma

Birs

Borsó

Burgonya

Körte

Lucerna

Naspolya

Őszi árpa

Őszi búza

Őszibarack

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPO 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • Spe 3 A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől [az előírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (fóliaház) végzett permetezéskor – fentiek mellett – FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőosztályú légzésvédő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi elõírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199