You are here

Share page with AddThis

Bravo 500

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
1 nap
Kiszerelés: 
1 l
5 l
200 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
klórnitrilek/ftalonitril
Formuláció: 
SC (szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Zöldség- és gyümölcsfélék széles körében felhasználható gombaölő szer.

Hosszú tartamhatással és kiváló esőállósággal rendelkező készítmény, amely a zöldség,- és gyümölcsfélék széles körében felhasználható. A Bravo önmagában, vagy lisztharmat elleni felszívódó készítményekkel kombinálva kiváló hatékonyságú a legfontosabb zöldség- és gyümölcsbetegségek ellen. 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kalászosok
(őszi búza, őszi árpa, őszi tritikále, őszi rozs, őszi zab)
kalász- és levélbetegségek2,0 l /ha7 nap
lucernalevélragya3,0 l/ha7 nap
burgonyaburgonyavész, alternáriás levélfoltosság2,0-2,2 l/ha7 nap
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)varasodás2,5-3,0 l/ha21 nap
őszibaracktafrinás levélfodrosodás2,5 l/ha7 nap
szőlőperonoszpóra2,5-3,0 l/ha30 nap
paradicsom (szabadföldi és hajtatott)alternária, szeptória, paradicsomvész, szürkepenész2,2-3,0 l/ha7 nap
uborka (szabadföldi és hajtatott)peronoszpóra2,5 l/ha3 nap
borsó  peronoszpóra, rozsda csávázás: csírakori betegségek2,5 l/ha 2,0 l/t7 nap (zöld, takarmány)

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Alma

Birs

Borsó

Burgonya

Körte

Lucerna

Naspolya

Őszi árpa

Őszi búza

Őszibarack

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Zárt térben (fóliaház) végzett permetezéskor – fentiek mellett – FFA1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1P2 szűrőosztályú légzésvédő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199