You are here

Share page with AddThis

Artea 330 EC

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Univerzális kalászos gombaölő szer.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKórokozóDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kalászosok
(őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)
gabonalisztharmat, rozsda, szeptóriás levél- és pelyvabarnulás, csíkos-, hálózatos- és fahéjbarna levélfoltosság, kalászfuzáriózis0,4-0,5 l /ha42 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást! 

Őszi árpa

Őszi búza

Rozs

Tavaszi árpa

Tavaszi búza

Tritikálé

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A légi kezelés esetén a nem-cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A készítmény jó hatékonysággal rendelkezik a kalászos kultúrák levélbetegségei ellen.
  • A két hatóanyag hatékony a lisztharmat, a levélfoltosságok és rozsdabetegségek ellen.
  • A készítmény kijuttatását elsősorban megelőző jelleggel bokrosodástól zászlóslevél kiterüléséig javasoljuk.