You are here

Share page with AddThis
Amistar Opti 480 SC

Amistar Opti 480 SC

Utolsó módosítás:
2020.05.07.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
klórnitrilek/ftalonitril
Formuláció: 
SC (szuszpenzió koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes! Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Megelőző védelem a folt- és rozsdabetegségek ellen.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
KultúraKártevőDózis, kijuttatási időpontÉ.V.I.
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, zab)levél- és kalászbetegségek1,5-2,5 l/ha42 nap
kabakosok (uborka, cukkini, sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék)peronoszpóra, lisztharmat, fenésedés, didimellás és kladospóriumos betegség, szürkepenész1,5-2,5 l/ha

 

3 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

 

Árpa

Búza

Cukkini

Görögdinnye

Rozs

Sárgadinnye

Tökfélék

Tritikálé

Uborka

Zab

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H351 Feltehetően rákot okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: növényvédelmi (permetező) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi védőkesztyű, növényvédelmi védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: növényvédelmi (permetező) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi védőkesztyű, növényvédelmi védőszemüveg, védőlábbeli. A permet belégzésének megelőzésére FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199