Általános Szerződési Feltételek

Amelyet a Syngenta Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117  Budapest, Alíz utca 2., cégjegyzékszám: 01-09-072997, adószáma: 10537433-2-44, képviseli: Annette CANDREIA ügyvezető), a továbbiakban a Syngenta adott ki az AgriClime Programban való részvétel szabályozására.
A Termelő, amennyiben jelentkezik az AgriClime Programba, a jelentkezésével és a Program Visszaigazolással kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a jelentkezési lapon és a Visszaigazoláson meghatározott paramétereket és feltételeket.

1. Preambulum

1.1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Syngenta AgriClime néven a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott programot indít, melyben a Termelő az itt meghatározott feltételek szerint vehet részt.

2. Meghatározások

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben az alábbi definíciók az itt meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

2.2. Általános Szerződési Feltételek: a jelen Általános Szerződési Feltételek és mindenkori mellékletei;

2.3. Pénzvisszatérítés: a Termelő részére Aszály esetén megtérített, a Program Visszaigazolással összhangban meghatározott és kalkulált összeg. Aszály esetén a Megtérítés összege a Csapadék Küszöbértéknél indul és sávosan kerül megfizetésre a termelő által Programban szereplő termékek vételárának legfeljebb 30  %-áig. A Programban szereplő Termékek beárazása és a referencia ár meghatározása a Syngenta kizárólagos joga a termelői árak alapulvételével. A Megtérítés a mindenkori magyar adójogszabályok alapján történik;

2.4. Lekötött hektár: az a hektár mennyiség, amelyet a Termelő a jelentkezési lapon meghatároz és a Program Visszaigazolás tartalmaz;

2.5. Syngenta viszonteladó: a Syngenta által felhatalmazott olyan személy, aki jogosult a Programban részt vevő Termékeket ajánlani és akitől a Termelő megvásárolhatja a Programban részt vevő termékeket;

2.6. Aszály esemény: olyan esemény, amely akkor következik be, ha a Csapadék kevesebb, mint a Csapadék Küszöbérték a Visszaigazolásban meghatározott területen;
A programban a  kalászosok – a velük kapcsolatos növényvédő–szerekkel és a minimális  lekötött hektár nagysággal – az alábbiak szerint vesznek részt:

Kalászos program

A programban résztvevő termékek:

  • Kötelezően választott termékek: Elatus Era és  Amistar Prime

Termékdózisok:

  • Elatus Era 0,8 l/ha
  • Amistar Prime:  25ha/csomag

A regisztrációhoz szükséges minimum terület: 50 ha

2.7. Jelentkezési határidő: 2021. április 5.

2.8. Jelentkezési időszak: 2021. február 1. – 2021. április 5.

2.9. Terület: a Termelő Lekötött hektárjai hosszúsági és szélességi körönként meghatározva a Program Visszaigazolásban.

2.10. Program: a jelen AgriClime Program

2.11. Program Visszaigazolás: a Felek közötti együttműködési feltételeket visszaigazoló dokumentum, amelyet a Syngenta e-mailben küld el a Termelőnek a Program Kezdő  Napja előtt. A Visszaigazolással létrejön a Termelő és a Syngenta közötti szerződéses kapcsolat az AgriClime program vonatkozásában. A Felek rögzítik, hogy ezen kívül a Visszaigazolás jogviszonyt nem hoz létre közöttük.

2.12. Program Futamidő: a Program Visszaigazolásban meghatározott azon napok száma, ameddig a Program tart.

2.13. Program Termék: a Program Visszaigazolásban meghatározott azon Syngenta termékek, amelyeket a meghatározott mennyiségben / értékben a Termelőnek meg kell vásárolnia a Pénzvisszatérítés érdekében.

2.14. Program protokoll: a Program Visszaigazolásban meghatározott növényvédőszerekből álló Program Termékek.

2.15. A Program Kezdő Időpontja: a Program Futamidő első napja és a Program Visszaigazolásban meghatározott nap.

2.16. Csapadék mennyiség: műholdakról és időjárás állomásokról származó csapadék mennyiség, melyet a MeteoBlue szolgáltat, CHIRPS 0.05 fokos térbeli felbontással.

2.17. Csapadékküszöb: A Program Visszaigazolásban meghatározott, az adott területre vonatkozó csapadékküszöb (milliméterben).

2.18. Megszüntetési Esemény: olyan esemény, amely akkor következik be, amikor a Termelő kilép a Programból, vagy a Program Futamidő utolsó napja, vagy az a nap, amikor a készpénz megtérítésre kerül.

2.19. Referencia ár: a Syngenta által meghatározott ár, amelyen a Programban részt vevő termékeket elszámolja.  

3. A Termelő jogai és kötelezettsége

3.1. Annak érdekében, hogy a Termelő részt vehessen a Programban,

3.1.1. fel kell vennie egy földterületet a Programba a Jelentkezési Időszak alatt (hektár, koordináták);
3.1.2. ellenőriznie kell, hogy a Program Visszaigazolásban a vele kapcsolatos szereplő részletek teljeskörűek, pontosak és naprakészek;
3.1.3. a Termelőnek a 2.13. pont szerinti értékű és mennyiségű vásárlást kell eszközölnie.
3.1.4. a Termelő számlamásolatok megküldésével köteles igazolni a Syngenta termékek 2.13. pont szerinti értékű és mennyiségű vásárlását.

4. A Syngenta kötelezettsége

4.1. A Jelentkezési Időszakot követő 5 napon belül a Syngenta e-mailben tájékoztatja a termelőt:

4.1.1. arról, hogy a Termelő felvételre került a Programba, akár a Termelő, akár a képviseletében eljáró Tanácsadó részéről;
4.1.2. A Termelő megszüntetheti a Programban való részvételét az AgKapcsolat hívásával, kérvényezve, hogy a Megszüntetési Periódusban törlésre kerüljön a Programból.

4.2. Amennyiben a Termelő nem lép ki a Programból a Kilépési Időszak alatt, a Syngenta e-mailben elküldi a Program Visszaigazolást. A Syngenta a Jelentkezési Dátumot követő 30 napon belül küldi el a Program részleteit.

4.3. Amennyiben Aszályesemény következik be, a Syngenta a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint nyújt Pénzvisszatérítést a termelőnek, függetlenül attól, hogy mekkora a Termelőnél jelentkező terméskiesés.

4.4. A Syngenta a Program Futamidő után 30  napon belül tájékoztatja a termelőt, amennyiben Aszályesemény következett be.

4.5. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján Pénzvisszatérítés jár, úgy arra a Program Futamidő végét követő 60  napon belül kerül sor. A Pénzvisszatérítésre vonatkoznak a Program Visszaigazolásban meghatározott korlátozások és fenntartások.

4.6. A kétségek elkerülése érdekében a Syngenta fenntartja magának a jogot, hogy visszatartsa a Pénzvisszatérítést, hacsak és amíg a termelő nem ad teljes és pontos információt a Syngenta megelégedésére, saját mérlegelése szerint, hogy a Termelő elérte a meghatározott költségmértéket, és betartotta a jelen Általános Szerződési Feltételek feltételeit.

5. A Tanácsadó kötelezettségei

5.1. Ha a Tanácsadó a Termelő képviseletében a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint jelentkezik a Programba, a Tanácsadó kijelenti és garantálja, hogy a Termelő nevében eljárva jogosult a Programba való jelentkezésre, arra a Termelő kifejezetten felhatalmazta.

5.2. A Tanácsadó a Termelő képviseletében kizárólag a Jelentkezési Időszakban járhat el annak érdekében, hogy a termelő jelentkezhessen a Programba.

6. Időjárás

6.1. A programra vonatkozó minden időjárási információt az adatszolgáltatótól, a MeteoBlue-tól szerzi be a Syngenta. Az adatok felhasználásával megállapítható, hogy történt-e valamilyen Aszály esemény. Az adatok felhasználása során a csapadékmennyiség küszöbértékének megállapításához történelmi trendeket is modelleztek.

6.2. A Syngenta által a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján vagy azzal kapcsolatban szolgáltatott időjárási adatok valószínűségeken alapulnak, és csak tájékoztató jellegűek. A Syngentát semmilyen esetben sem terheli felelősséget a Termelőnek az esetleges veszteségekért, károkért, kötelezettségekért, költségekért, amilyen mértékben előfordulhat, hogy a Termelő az adatok felhasználásával vagy az ilyen időjárási információkra való hivatkozással kapcsolatban szenved.

7. Kapcsolattartás

7.1. A Termelő tudomásul veszi, hogy a Syngenta azon az e-mail címen tartja vele a kapcsolatot, ahonnan az AgriClime programba való jelentkezés érkezett. Amennyiben a termelő más címen kíván kapcsolatot tartani azt írásban jeleznie kell a Syngenta részére.

7.2. Az új kapcsolattartási cím visszaigazolásáig a régi címen folyik a kommunikáció.

8. A visszatérítéssel kapcsolatos információk

8.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Termelő az "AGRICLIME" program alapján visszatérítésre lesz jogosult, arról a Syngenta tájékoztatja a termelőt. A Termelő a tájékoztatásban meghatározott határidőn belül írásban köteles tájékoztatni a Syngentát, hogy a Syngenta mely bankszámlára utalhatja a visszatérítés összegét.

8.2. A Termelő az e számlaszámra való fizetést a saját kezeihez való fizetésnek ismeri el. A Termelő tudomásul veszi, hogy a Syngenta az esetleges kifizetéseket az esedékességüktől számított 60  napon belül teljesíti.

9. AgriClime feltételek

9.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben az "AGRICLIME" feltételei bekövetkeznek és a Syngenta visszatérítési kötelezettsége hatályba lép, úgy a külön megállapodás és a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell együttesen alkalmazni.

9.2. A Syngenta tájékoztatja a Termelőt az általános forgalmi adó megfizetési kötelezettségével és a visszatérítési joggal kapcsolatban az alábbiakról: mivel a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, a Termelő a különbözetet köteles a fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni. Mivel az Áfa törvény kógens szabályai alapján az "AGRICLIME" program alapján juttatott pénzvisszatérítés ilyen tételnek minősül, így, amennyiben a Termelő az általános forgalmi adó szempontjából adóalany, továbbá, amennyiben áfa levonási joga kapcsolódott az eredeti termékbeszerzéshez, az "AGRICLIME" program alapján a Syngenta által teljesítendő pénzvisszatérítéskor az erre jutó, korábban levont általános forgalmi adó tétel korrigálnia kell az adóhatóság felé a vonatkozó adójogszabályokban meghatározott módon és határidőben.

9.3. A Termelő tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmaradásáért vagy késedelmes megtételéért a Syngentát sem jogi, sem anyagi felelősség nem terheli, továbbá, az esetleges pótlék vagy a bejelentéssel kapcsolatos egyéb összegek megfizetése is kizárólag a termelőt terheli.

9.4. A z ÁSZF és a felek közötti egyedi szerződés  mindaddig érvényes, ameddig a Termelő részt vesz az "AGRICLIME" programban.

10. Vegyes rendelkezések

10.1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a Termelő Jelentkezésének a napján lép hatályba.

10.2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződésből vagy annak megszegéséből, felbontásából vagy érvénytelenségéből eredően vagy azzal kapcsolatban bármilyen jogvita, ellentét vagy követelés keletkezik, úgy azzal kapcsolatban a Syngenta székhelye szerinti illetékes Bíróság rendelkezik kizárólagos jogi illetékességgel.

10.3. A jelen szerződés alapján nem tekinthető egyik fél által sem a jelen szerződés megszegésének az a meghiúsulás vagy mulasztás, és nem alapozza meg egyik Szerződő Fél felelősségét sem, ha az rajtuk kívülálló ok (vis maior, háború, lázadás, sztrájk, tűzvész, vihar, áradás, rendkívüli időjárási viszonyok, földrengés, természeti katasztrófa, szállítási nehézségek, kormányzati intézkedések – ideértve a bírói döntéseket is) miatt következett be, és nem terheli őket gondatlanság sem. A vis maiorról és annak megszűnéséről haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni. A vis maior megszűnése után a jelen szerződésben szabályozott jogok és kötelezettségek ismét hatályosak lesznek.

10.4. A jelen szerződés tartalmát és feltételeit szigorúan titokban tartják a Szerződő Felek mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig megszűnését követően. A felek minden bizalmas információt, amely a másik féltől származik, vagy tőle szereztek – a továbbiakban az Információ – szigorúan bizalmasan kezelnek, így különösen.

10.4.1. A felek szigorúan titokban tartják az Információt, amelyet a másik fél hozott a tudomására a jelen szerződés alapján, és ezt az Információt nem használják fel sem kereskedelmi, sem technikai vagy egyéb célra, azon kívül, amely jelen szerződésben meghatározásra került. A Felek továbbá vállalják, hogy csak azokat a munkavállalóikat és egyéb, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos személyeket tájékoztatják az Információról, akik a jelen szerződésben meghatározott tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül érintettek.

10.4.2. A fenti kötelezettség nem korlátozza a Feleket abban, hogy az Információ azon részét közzé tegyék,

10.4.2.1. amely a közzététel idején már – nem a Felek hibájából – közismert,
10.4.2.2. amelyről a Fél bizonyítani tudja, hogy a közzétételt megelőzően már a birtokában volt és sem közvetlenül, sem közvetve a nem a másik féltől származik,
10.4.2.3. amely olyan harmadik személytől származik, aki jogszerűen jutott annak birtokába és azt nem valamelyik Féltől szerezte.

10.4.3. A Felek az Információt biztonságos helyen tartják, és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az ne kerüljön nyilvánosságra.

10.5. Minden, a jelen szerződésben szabályozott tárgykörben a felek között kötött korábbi szerződés és Általános Szerződési Feltételek a jelen szerződés a termelő jelentkezésének visszaigazolásának a napján hatályát veszti.

10.6. A jelen szerződésben meghatározott ügylettel kapcsolatban sajtónyilatkozatot tenni, közleményt kiadni, reklámozni stb., a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.

10.7. A jelen szerződés csak írásban módosítható, változtatható meg vagy egészíthető ki, és a jelen szerződés szerinti módosítások, változtatások, kiegészítések vagy megállapodások csak azt követően válnak érvényessé és hatályossá, miután a Szerződő Felek aláírták azokat.

10.8. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez a szerződés további részének érvényességét vagy végrehajthatóságát nem befolyásolja.

10.9. Kivéve, ha a jelen szerződés ellentétes rendelkezést tartalmaz, a jelen szerződés kötelező érvényű a Szerződő Felekre, azok jogutódaira és engedményeseire, és azok javát szolgálja. Semelyik Fél nem engedményezheti a jelen szerződés szerinti jogát, illetve nem ruházhatja át kötelezettségét, hacsak a Szerződő Felek írásban másképp meg nem egyeznek.

10.10. A Szerződő Felek általánosságban vállalják, hogy a másik fél indokolt kérésére időről-időre aláírnak és átadnak minden olyan dokumentumot, átruházást és engedményezést, valamint megtesznek minden olyan további intézkedést, amely a jelen szerződés feltételei alapján szükséges lehet a jelen szerződés céljainak teljesülésére.

10.11. A jelen szerződés bármelyik rendelkezéséről – ráutaló magatartással vagy másként – történő lemondás nem minősül bármelyik másik rendelkezésről történt lemondásnak (akár hasonló jellegű az, akár nem), sem pedig végérvényes jogfeladásnak, hacsak ezt a Szerződő Felek által cégszerűen aláírt, rájuk nézve kötelező erejű okirat kifejezetten így nem írja elő.

10.12. A jelen szerződésre és a Szerződő Felek között létrejött jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) az irányadó és annak megfelelően kell értelmezni azokat.

10.13. A Termelő tudomásul veszi, hogy a Syngenta bármikor egyoldalúan, azonnali hatállyal, Pénzvisszatérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a jelen szerződést, amennyiben az adójogszabályok olyan módon változnak, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kiadását követően, a jelen szerződés alapján nyújtandó Pénzvisszatérítésre kedvezőtlenebb szabályozást nyújt, vagy az arra illetékes hatóság (NAV, NGM) olyan kötelező érvnyű állásfoglalást vagy iránymutatást ad ki, ami alapján a jelen szerződésben foglalt tevékenység a Syngentára nézve nem, vagy csak jelentősen hátrányosabb körülmények között folytatható.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021 február 1. napjától a módosításukig vagy visszavonásukig hatályosak.