You are here

Reglone

Utolsó módosítás:
2019.01.21.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Hatóanyagtartalom: 
Formuláció: 
SL (folyékony vízoldható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

UTOLSÓ SZEZON 2019

Deszikkáló és gyomirtó szer.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Felhasználási terület Kultúra Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
lombtalanítás burgonya 4,3 l/ha – betakarítás előtt 8-10 nappal 7 nap
lombtalanítás vetőburgonya egy kezelésnél 5,2 l/ha vagy osztott kezelés esetén: 2,5+2,5 l/ha – betakarítás előtt 8-10 nappal 7 nap
lombtalanítás lucerna, vörös- és fehérhere (vetőmag előállítás) 4,0 l/ha – a csigák 60-70%-a barnás-kékes színű és a magok a csigából könnyen kimorzsolhatók 7 nap
lombtalanítás szója (takarmány), borsó
(takarmány)
2,5-3,0 l/ha – a magvak beértek, az állomány sárgul, a víztartalom 40 % alá csökkent 7 nap
lombtalanítás magrépa 3,0 l/ha – a gomolyok 80-90 %-ban biológiailag érettek 7 nap
lombtalanítás olajlen 2,5 l/ha – a termés 80-90%-a érett, barna színű, a magok a terméstokban zörögnek 7 nap
lombtalanítás lencse 2,5 l/ha  – alsó hüvelyek sárgásbarnák, de még zártak, a magok kemények és zörögnek 21 nap
arankairtás
(foltkezelés)
szántóföldi
kultúrák
0,5%-os oldatban, négyzetméterenként 1 liter permetlé – aranka magérlelése előtt  
magról kelő gyomnövények mák (ipari célú) 2,0 l/ha – a kultúrnövény 6 leveles fejlettségi állapotában (BBCH 16) 10 nap

Megjegyzések:
Légi kijuttatás: Kizárólag burgonya, vetőburgonya, lucerna, vöröshere, fehérhere, takarmányozási célra termesztett szójában és borsóban, magrépában, olajlenben, lencsében legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, 50-60 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Borsó (takarmány)

Burgonya (étkezési)

Cukorrépa (vetőmagtermesztés)

Fehérhere

Lencse

Lucerna

Mák (ipari célú)

Olajlen

Szántóföldi kultúrák

Szója

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH06

  SGH06

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m),
 • más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H331 Belélegezve mérgező.
 • H335 Légúti irritációt okozhat.
 • H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH208 Diquát dibromid-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P234 Az eredeti edényben tartandó
 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P311 Forduljon orvoshoz.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • P405 Elzárva tárolandó.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli, légzésvédő (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • Étkezési burgonya, lucerna, vöröshere és fehérhere lombtalanításra földi kijuttatás esetén 300 – 400  l/ha permetlé javasolt.
  • Vetőburgonyában, különösen a nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is használható (2,5 l/ha kezelésenként). Ebben az esetben a második kezelést 3-4 nappal az első után kell elvégezni. Szárzúzásos technológia esetén a szárzúzást az első Reglone-os kezelést követő 10-14 nap múlva célszerű elvégezni. Száraz, aszályos időjárás esetén – különösen akkor, ha a burgonya levélzete napközben fonnyad -  ne végezzünk permetezést! A kezelés akkor végezhető el, ha a talaj felső, gyökérszinti rétege megfelelő nedvességű.
  • Chips-burgonya előállításnál szárzúzás után használjon Reglone-t.
  • Magrépa, takarmányozási célra termesztett szója és borsó lombtalanítására a leszárítandó zöldtömegtől függően 300-400 l/ha vizet kell felhasználni. A kezelés megfelelő időpontja a magrépa 80-90%-os biológiai érettségénél van, illetve a szója és borsó esetében akkor, amikor a magvak beértek, az állomány sárgul, a víztartalom 40 % alá csökkent.
  • Olajlen kultúrában a deszikkálást a termés 80-90 %-os érettségénél, amikor barna színű és a magok a terméstokban zörögnek kell elvégezni.
  • Mák vegyszeres gyomirtását 300 l/ha permetlével szántóföldi géppel kell elvégezni.
  • Légi kijuttatásnál a javasolt permetlé mennyiség 50-60 l/ha. A légi kijuttatásra vonatkozó rendelet betartása kötelező!
  • Légi kijuttatás: kizárólag burgonya, vetőburgonya, lucerna, vöröshere, fehérhere, takarmányozási célra termesztett szójában és borsóban, magrépában, olajlenben, lencsében legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, 50-60 l/ha permetlémennyiség felhasználásával.
  • Vetőmag céljára termesztett szója és borsó Reglone-nal nem kezelhető.
  • A kezelt kultúrnövények betakarítása után keletkező szalmát, ocsút stb. takarmányozási célra tilos felhasználni.
  • Kijuttatásnál a cseppméret nem lehet kisebb 150 mikronnál, permetezést maximum 2 m/s szélsebességig szabad végezni.
  • Csak szűrt vagy garantáltan tiszta vizet használjunk a Reglone-os permetezésre.