You are here

Pronik Plus

Pronik Plus

Utolsó módosítás:
2018.10.17.

Gyomirtó szer

Kiszerelés: 
2 x 1 kg Casper + 2 x 500 ml Milagro 240 + 5 x 500 ml Eucarol Plus
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
proszulfuron: szulfonilurea
nikoszulfuron: szulfonilurea
zsírsavak, növényi olajok metilésztere
etoxilált alkoholok keveréke
alkilpoliglukozid citrát
Formuláció: 
Casper: WG (vízben diszpergálható granulátum)
Milagro 240: OD (olaj alapú szuszpenzió koncentrátum)
Eucarol Plus: ME (mikroemulzió)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre mérsékelten kockázatos (kizárólag méhkímélő technológiával használható).

A gyűjtőcsomagolású kiszerelés 5 ha kukorica (takarmány) gyomirtására elegendő.

A ProNik Plus gyűltőcsomag felhasználását azokon a területeken javasoljuk, ahol a fenyércirok, kakaslábfű, köles mellett a nehezen irtható évelő és magról kelő kétszikű gyomfajok, mint pl. mezei acat, szulák-félék, parlagfű, ugari szulákpohánka, varjúmák is előfordul.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Gyomnövény Kultúra Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények
apró szulák,
csattanó maszlag,
disznóparéj fajok,
egynyári szélfű,
fehér libatop,
keserűfűfélék,
kövér porcsin,
parlagfű,
mezei acat,
napraforgó-árvakelés,
sövényszulák,
szerbtövis fajok,
ugari szulákpohánka,
vadrepce,
varjúmák
Kukorica (takarmány) Casper: 0,3-0,4 kg/ha dózisban a kultúrnövény 3-6 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 leveles, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás, az aprószulák (Convolvulus arvensis), sövényszulák (Calystegia sepium) 10-20 cm-es fejlettségekor kell kijuttatni. Erős gyomfertőzés esetén, valamint évelő gyomok esetén a magasabb 0,4 kg/ha dózis javasolt. Minden esetben nedvesítő szer (Eucarol Plus, 10-20 ml/10l permetlé dózisban) hozzáadása szükséges Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás.
évelő- és magról kelő egyszikű gyomok, magról kelő kétszikű gyomok
fenyércirok,
kakaslábfű,
köles,
muhar félék,
pirók újjasmuhar,
tarackbúza
Milagro 240: 0,17-0,25 l/ha (osztott kezelésnél 0,125 l/ha/kezelés) dózisban, a kukorica 3–7 leveles fejlettségénél javasoljuk a kezelést elvégezni. A kezelést az egyéves egyszikű gyomok ellen azok 1–3 leveles állapotában, a rizómáról hajtó fenyércirok esetében annak 15–25 cm-es fejlettségénél kell elvégezni. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Megjegyzés: A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! A készítmény vagy bármely más proszulfuron hatóanyagot tartalmazó készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használható!

A Milagro 240 SC azonos a Nic-It, 02.5/920/2/2010. MGSZHK számon engedélyezett gyomirtó permetezőszerrel.
Az Eucarol Plus azonos a Microbio, 04.2/407-1/2012. MgSzH számon engedélyezett permetezési segédanyaggal.
Felhasználásra vonatkozóan a termékek egyedi címkéje az irányadó, melyet a felhasználás előtt feltétlenül olvasson el!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kukorica (takarmány)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH05

  SGH05

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében drénezett talajokon, homoktalajokon és a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
 • A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.
 • SPe8 Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
 • P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Casper: Előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Milagro 240: Előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha (4. típusú), védőkalap, védőszemüveg (3. típusú) vagy arcvédő, védőkesztyű (3. típusú), védőlábbeli.
 • Eucarol Plus: Előkészítőknek növényvédelmi arcvédő / védőszemüveg, valamint a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint. Kijuttatóknak a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint.

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

 • A ProNik Plus gyűjtőcsomag felhasználását azokon a területeken javasoljuk, ahol a fenyércirok, kakaslábfű, köles mellett a nehezen irtható évelő és magról kelő kétszikű gyomfajok, mint pl. mezei acat, szulák félék, parlagfű, ugari szulákpohánka, varjúmák is előfordul. A készítmények a kukorica vetése utáni állománykezelésre használhatóak a kukorica 3-6 leveles állapotában, az évelő fenyércirok 15-25 cm-es fejlettségekor, a köles, kakaslábfű gyökérváltása előtt, maximum 3 leveles állapotig. Fenyércirok előfordulása esetén 0,25 l/ha Milagro 240 kijuttatása javasolt.