You are here

Outplay

Outplay

Utolsó módosítás:
2018.10.17.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
ariloxifenoxipropinát
Formuláció: 
EC (emulzióképző koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: III.

Szuper szelektív egyszikű írtó magról kelő és évelő egyszikűek ellen.

Hatékony védelem a magról kelő és évelő egyszikű gyomnövényekkel szemben (pl: fenyércirok, köles, muhar-félék). Teljes hatás kifejtéséhez 2-3 hét szükséges, de a gyomnövény növekedése akár már 2-3 napon belül leáll.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
cukorrépa, burgonya, szója, napraforgó, mustár, olajretek, borsó, paprika, hagyma, almástermésűek, szőlő, szamóca magról kelő egyszikű gyomnövények 0,6-0,8 l/ha,a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gyomnövények 2-4 leveles fenológiai állapotában.
45 nap
fenyércirok (Sorgum halepense) 0,7-1,0 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, 20-30 cm-es hajtáshossznál.
45 nap
tarackbúza (Agropyron repens), csillagpázsit (Cynodon dactylon) 1,2-1,5 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, 20-30 cm-es hajtáshossznál.
45 nap
őszi, tavaszi káposztarepce árvakelésű gabonafélék 0,4-0,5 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gabona árvakelés 3-5 leveles fejlettségéig
45 nap

Megjegyzések:
Az Outplay a gyomnövények levelére kerülve gyorsan megkötődik és szállítódik a gyökerekbe, a föld alatti tarackokba, rizómákba. Az Outplay kiemelkedő hatékonyságú a legfontosabb egyéves és évelő fűféle gyomokkal szemben. Egyéves fajok: Alopecurus myosuroides (ecsetpázsit), Agrostis spp (fehér tippan) Apera spica-venti (nagy széltippan), Avaena spp (héla zab), Bromus spp. (mezei rozsnok), Cenchrus echinatus (átoktüske), Digitaria spp (ujjasmuhar), Echinochloa spp (kakaslábfű) Hordeum spp (árpa), Lolium multiflorum (perje) Panicum miliaceum (köles), Phalalris spp (rízsfű), Poa trivialis (sovány perje), Poa pratensis (réti perje), Setaria spp (muhar), Sorgum halepense (fenyércirok), árvakelésű gabona. Évelő fajok: Agropyron repens (tarackbúza), Cynodon dactylon (csillag pázsit), Sorgum halepense (fenyércirok, rizómáról hajtó). A kezelések időzítésekor minden kultúra esetében, de különösen a korai betakarítású fajoknál és fajtáknál, fokozottan ügyelni kell az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására. Légi kijuttatás nem engedélyezett. A sásfélék és a kétszikű gyomok ellen hatástalan. Más növényvédő szerrel, ill. egyéb folyékony készítményekkel nem javasoljuk kombinálni az esetleges hatáscsökkenés miatt. Az Outplay mellé adjuvánst adagolni nem szükséges, mert azt a készítmény gyárilag tartalmazza.

Az Outplay gyomirtó permetezőszer azonos az 11071/2002. FVM számon engedélyezett Agil 100 EC gyomirtó permetezőszerrel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek

Borsó

Burgonya

Cukorrépa

Hagyma

Mustár

Napraforgó

Olajretek

Őszi káposztarepce

Paprika

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 méter távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 • EUH208 Propaquizafop-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199