You are here

Outplay

Outplay

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
0,2 l
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
ariloxifenoxipropinát
Formuláció: 
EC (emulzióképző folyékony permetezőszer)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes (30) Méhveszélyesség: nem jelölésköteles (G)

Forgalmi kategória: III.

Szuper szelektív egyszikű írtó magról kelő és évelő egyszikűek ellen.

Hatékony védelem a magról kelő és évelő egyszikű gyomnövényekkel szemben (pl: fenyércirok, köles, muhar-félék). Teljes hatás kifejtéséhez 2-3 hét szükséges, de a gyomnövény növekedése akár már 2-3 napon belül leáll.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
cukorrépa, burgonya, szója, napraforgó, mustár, olajretek, borsó, paprika, hagyma, almástermésűek, szőlő, szamóca magról kelő egyszikű gyomnövények 0,6-0,8 l/ha,a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gyomnövények 2-4 leveles fenológiai állapotában.
45 nap
fenyércirok 0,7-1,0 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, 20-30 cm-es hajtáshossznál.
45 nap
tarackbúza, csillagpázsit 1,2-1,5 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, 20-30 cm-es hajtáshossznál.
45 nap
őszi, tavaszi káposztarepce árvakelésű gabonafélék 0,4-0,5 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-300 l/ha
Kijuttatási időpont: A gabona árvakelés 4-5 leveles fejlettségéig
45 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Almatermésűek

Borsó

Burgonya

Cukorrépa

Hagyma

Mustár

Napraforgó

Olajretek

Őszi káposztarepce

Paprika

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH08

  SGH08

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 • EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 • EUH208 Propaquizafop-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P331 TILOS hánytatni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: növényvédelmi védőruha (védőkesztyű, -kalap, -szemüveg, -lábbeli)
 • Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha (védőkesztyű, -kalap, -szemüveg, -lábbeli)

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A nem-cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199