You are here

Elumis Peak Csomag + Fix Pro

Utolsó módosítás:
2019.02.28.

Gyomirtó szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
4 x (Elumis Peak iker csomag: 4,5 liter Elumis + 60 g Peak 75 WG) + 3 x 500 ml Fix-Pro)
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
mezotrion: triketon
nikoszulfuron: szulfonilurea
proszulfuron: szulfonilurea
Formuláció: 
Elumis: OD (olajalapú szuszpenzió koncentrátum)
Peak 75 WG: WG (vízben diszpergálható granulátum)
Fix-Pro: SL (nem formulázott) folyadék
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhekre nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Egyszerű, modern, hatékony posztemergens kukorica gyomirtó szer gyűjtőcsomagban.

Három különböző hatóanyagának köszönhetően megoldást jelent a magról kelő egy és kétszikűek mellett az évelő fenyércirok ellen is, és tartamhatással is rendelkezik a később kelő kétszikűek ellen. 

Az Elumis Peak Csomag + Fix-Pro gyűjtőcsomag tartalma: 4 x (Elumis Peak iker csomag: 4,5 liter Elumis + 60 g Peak 75 WG) + 3 x 500 ml Fix-Pro) 

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Károsító Dózis, kijuttatási időpont ÉVI
kukorica (takarmány, vetőmag) magról kelő kétszikű, magról kelő  és évelő egyszikű gyomok Elumis 1,3 l/ha + Peak 75 WG 17 g/ha 
Elumis 1,5 l/ha + Peak 75 WG 20 g/ha 
A permetléhez minden esetben nedvesítőszer hozzáadása javasolt (0,1 l/ha Fix Pro)
rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges korlátozás

Megjegyzés:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
A készítmény vagy bármely más proszulfuron hatóanyagot tartalmazó készítmény ugyanazon a területen háromévenként csak egy alkalommal használható!

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Kukorica (takarmány)

Kukorica (vetőmag)

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy proszulfuront tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen nagyobb mennyiségben, mint 20 g hatóanyag/ha/3év.
 • SPe2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
 • SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizktől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.
 • A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P330 A szájat ki kell öblíteni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg vagy arcvédő.

Egyéb környezetvédelmi előírások

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199