You are here

Quilt Xcel

Utolsó módosítás:
2018.02.07.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
triazolok
Formuláció: 
SE (Vizes alapú szuszpoemulzió)
Környezetvédelmi veszélyesség besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II.

Kedvező hatással van a kultúrnövényre és a termésmennyiségre is

Két felszívódó hatóanyagának köszönhetően védelmet biztosít a kukorica helmintospóriumos betegsége ellen és kedvező hatással van a kultúrnövényre és a termésmennyiségre is.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kórokozó Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
kukorica
(takarmány, siló,
vetőmag, csemege)
helminthospóriumos levélfoltosság 1,0 l/ha dózisban a szármegnyúlás kezdetétől a virágzás végéig, egy alkalommal csemege kukorica: 21 nap
siló, vetőmag és takarmány kukorica: rendeltetés szerinti felhasználás esetén előírása nem szükséges

 

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Engedélyokirat érvényessége: 
2022.12.31.

Csemegekukorica

Siló

Takarmánykukorica

Vetőmagtermesztés

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
 • SPE 2 A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében [az előírt talajtípus vagy helyzet] talajokra ne használja!
 • Spe 3 A vízi szervezetek/nem cél-növények/nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől [az előírt távolság] távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
 • Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H302 Lenyelve ártalmas.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P301+312+330 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő.
 • Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő, védőruha, védő lábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi elõírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

  • A levélbetegségek ellen a kezelést az első tünetek megjelenésekor javasolt elvégezni.
  • A tenyészidőszak során 1 alkalommal, 1,0 l/ha dózisban, 300 - 600 liter lémennyiséggel kipermetezve.
  • A készítménynek a kultúrnövényre valamint a termésmennyiségre kedvező hatása van.