You are here

Cidely Top

Cidely Top

Utolsó módosítás:
2018.08.15.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Kiszerelés: 
1 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
triazolok
fenilacetamid
Formuláció: 
DC (diszpergálható koncentrátum)
Környezeti besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: II. (250 ml-nél nagyobb kiszerelés) III. (250 ml kiszerelés)

Cukkini

Görögdinnye

Padlizsán

Paprika

Paradicsom

Sárgadinnye

Szamóca (hajtatott)

Uborka

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1
 • SPe 1
 • SPe 3

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéni védőfelszerelés

 • Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő, kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199