You are here

Amistar Sun

Amistar Sun

Utolsó módosítás:
2018.02.05.

Gombaölő szer

Növényvédő szer

Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Kiszerelés: 
250 ml
1 l
5 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
strubilurinok
triazolok
Formuláció: 
SC (Vizes szuszpenzió koncentrátum)
Környezetvédelmi veszélyesség besorolás: 
Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes! Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Forgalmi kategória: II.

Hatékony és megbízható védelem a napraforgó és az őszi káposztarepce kórokozóinak széles köre ellen.

A kiemelkedő élettani hatással rendelkező azoxistrobin és az egyik legerősebb triazol, a difenokonazol tökéletes kombinációja. Hatékony védelmet biztosít a napraforgó szklerotíniás (fehérpenész), diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségeivel, ill. az őszi káposztarepce leptoszfériás (fómás)- és szklerotíniás betegségeivel szemben. Kiváló gombaölő hatékonysága és az azoxistrobin zöldítő hatása a terméseredményben is megmutatkozik.

HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS
Kultúra Kártevő Dózis, kijuttatási időpont É.V.I.
Őszi káposztarepce termésnövelő hatás,
leptoszfériás (fómás)- és szklerotíniás (fehérpenész) betegségek
0,8-1,0 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-400 l/ha
Maximum 1 alkalommal
Kijuttatási időpont (fenológiához viszonyítva): virágzás kezdetétől BBCH 61 a fővirágzat 50%-os nyílásáig BBCH 65
56 nap
Napraforgó szklerotíniás (fehérpenész),
diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek
0,8-1,0 l/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-600 l/ha
Maximum 2 alkalommal, min. 14 napos időközzel.
Kijuttatási időpont (fenológiához viszonyítva): 6 leveles állapottól BBCH 16 Virágzat elhajlása, sziromlevelek megjelenéséig BBCH 59
56 nap

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Engedélyokirat érvényessége: 
2022.11.30.

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
 • Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P261 Kerülje a permet belélegzését.
 • P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • P312 Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz, vagy orvoshoz.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.
 • P304 + P340 BELÉGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
 • P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Egyéni védőfelszerelés

 • Előkészítőknek: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli.
 • Kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, permetező arcvédő, védőlábbeli, légzésvédő (FFP2D)

Egyéb környezetvédelmi elõírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. Nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen.

 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199