You are here

Maxim Quattro

Maxim Quattro

Utolsó módosítás:
2018.02.05.

Csávázószer

Kiszerelés: 
200 l
500 l
Hatóanyagtartalom: 
Hatóanyag család:
fenilpirol
benzimidazol
fenilamidok
strubilurinok
Formuláció: 
FS (vizes szuszpenzió koncentrátum csávázásra)
Környezetvédelmi veszélyesség besorolás: 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Forgalmi kategória: I.

Engedélyokirat érvényessége: 
2021.05.31.

Kukorica

Címke és csomagolás osztályozása (CLP)

 • SGH07

  SGH07

 • SGH09

  SGH09

Figyelmeztetés

Különleges S-mondatok

 • SP 1
 • SPo 2
 • SPe 5
 • SPe 6
 • SPo 2

Figyelmeztető mondatok (H-mondat)

 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok)

 • P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P280 Védőkesztyű használata kötelező.
 • P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P362+P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

Egyéni védőfelszerelés

 • Egyéni védőfelszerelés: csávázás: védőkesztyű, védőruha, szem-/arcvédő.
 • Vetés: védőkesztyű
 • Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288

  Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199